Top 9 # Cấu Tạo Đường Cấp Phối Đá Dăm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Chỉ Dẫn Kỹ Thuật: Cấp Phối Đá Dăm Của Kết Cấu Mặt Đường

MỤC 04100 – CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

MỤC LỤC

1. MÔ TẢ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG…………………………………………………………………………………………………………. 1

3. CÁC TÀI LIỆU TRÌNH NỘP CỦA NHÀ THẦU………………………………………………………………………………. 2

4. YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU…………………………………………………………………………………………………………………. 2

4.1. Mỏ vật liệu…………………………………………………………………………………………. 2

4.2. Lưu kho, trộn và bốc xếp vật liệu………………………………………………………… 3

4.3. Các vật liệu không được chấp nhận…………………………………………………….. 3

4.4. Các yêu cầu đối với vật liệu CPĐD……………………………………………………… 4

4.5. Chấp thuận………………………………………………………………………………………… 5

5. THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ…………………………………………………………………………. 5

6. YÊU CẦU THI CÔNG………………………………………………………………………………………………………………………. 6

6.1. Yêu cầu chung……………………………………………………………………………………. 6

6.2. Xác định hệ số rải (hệ số lu lèn)…………………………………………………………… 6

6.3. Chuẩn bị các thiết bị phục vụ kiểm tra trong quá trình thi công:………….. 6

6.4. Chuẩn bị các thiết bị thi công :……………………………………………………………. 7

6.5. Chuẩn bị bề mặt nền (dưới kết cấu mặt đường)…………………………………… 7

6.6. Vận chuyển CPĐD đến hiện trường……………………………………………………. 7

6.7. Xây dựng dải đầm thử nghiệm……………………………………………………………. 7

6.8. Đổ vật liệu………………………………………………………………………………………….. 8

6.9. San gạt, Rải vật liệu……………………………………………………………………………. 8

6.10. Đầm nén…………………………………………………………………………………………….. 9

6.11. Yêu cầu về công tác kiểm tra…………………………………………………………….. 10

7. DUNG SAI VÀ CÁC YÊU CẦU CHUNG……………………………………………………………………………………….. 12

8. SỬA CHỮA NHỮNG ĐOẠN KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU…………………………………………………………………. 13

9. KIỂM SOÁT GIAO THÔNG TRÊN BỀ MẶT LỚP MÓNG CPĐD…………………………………………………. 13

10. THÍ NGHIỆM…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

11. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁN…………………………………………………………………………….. 14

11.1. Đơn vị đo đạc tính bằng diện tích………………………………………………………. 14

11.2. Đơn vị đo đạc tính bằng thể tích………………………………………………………… 15

11.3. Xác định khối lượng sửa chữa…………………………………………………………… 16

11.4. Cơ sở thanh toán………………………………………………………………………………. 16

MỤC 04100 – CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

1. MÔ TẢ

Hạng mục này bao gồm các công việc như cung cấp, xử lý, vận chuyển, rải, tưới nước và đầm nén lớp móng trên và móng dưới làm bằng cấp phối đá dăm của kết cấu mặt đường.

Cấp phối đá dăm sử dụng bao gồm cấp phối loại I có D max= 19mm hoặc D max= 25mm và cấp phối loại II có D max= 37.5mm, theo Qui trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường TCVN 8859:2011.

Trước khi thi công lớp CPĐD móng dưới, phải tiến hành chuẩn bị lớp nền đường theo đúng các Quy định trong mục “Chuẩn bị lớp đỉnh nền thượng” và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ rõ trong TCVN 8859:2011;

2. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường được thiết kết theo “Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế 22TCN 211-06” và được thi công, nghiệm thu theo tiêu chuẩn TCVN 8859:2011.

– Các tiêu chuẩn thí nghiệm:

+ TCVN 4198:2012 : Thí nghiệm thành phần hạt.

+ TCVN 4197:2012 : Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm

+ AASHTO T176-97 : Thí nghiệm đương lượng cát xác định chỉ tiêu ES

+ TCVN 7572-13:2006 : Thí nghiệm xác định hàm lượng hạt thoi dẹt.

+ 22 TCN 346-06 : Kiểm tra độ chặt bằng phương pháp rót cát.

+ TCVN 8864:2011 : Kiểm tra độ bằng phẳng bằng phương pháp thước đo dài 3m.

+ TCVN 7572-10:2006 : Quy trình thí nghiệm xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc

+ TCVN 7572-12:2006 : Quy trình thí nghiệm xác định độ mài mòn Los Angeles của cốt liệu

+ 22 TCN 332-06 : Thí nghiệm xác định chỉ số CBR

+ 22 TCN 333 – 06 : Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm.

3. CÁC TÀI LIỆU TRÌNH NỘP CỦA NHÀ THẦU

Chậm nhất là 30 ngày trước khi thi công hoặc sử dụng vật liệu mới của lớp móng trên và móng dưới, Nhà thầu phải đệ trình mẫu, các chứng chỉ vật liệu để làm thí nghiệm đối chứng và xin chấp thuận của TVGS. Số lượng, quy cách mẫu và hồ sơ về nguồn vật liệu sẽ bao gồm:

(a) Hai mẫu vật liệu, mỗi mẫu nặng tối thiểu 100kg (đối với CPĐD loại I) và 125kg (đối với CPĐD loại II). Một trong hai mẫu này sẽ được TVGS giữ lại để đối chiếu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng;

(b) Hồ sơ về nguồn gốc và thành phần của vật liệu kiến nghị dùng làm lớp cấp phối đá dăm móng trên và móng dưới. Các chứng chỉ thí nghiệm, thể hiện sự phù hợp của loại vật liệu kiến nghị sử dụng đối với các yêu cầu kỹ thuật được Quy định trong phần Quy định và Chỉ dẫn kỹ thuật này và tiêu chuẩn TCVN 8859:2011.

Ngay sau khi hoàn thành mỗi đoạn thi công và trước khi tiến hành hạng mục tiếp theo Nhà thầu phải trình lên TVGS các tài liệu sau:

(c) Kết quả thí nghiệm thực hiện trên công trường như quy định trong mục 10 của phần Chỉ dẫn kỹ thuật này.

(d) Kết quả đo đạc kích thước hình học, cao độ của phần việc đã được hoàn thiện, nằm trong phạm vi dung sai thi công cho phép như được Quy định trong bảng 3.

4. YÊU CẦU VỀ VẬT LIỆU

4.1. Mỏ vật liệu

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát nguồn vật liệu kể cả những mỏ được thể hiện trong hồ sơ mời thầu hoặc các Nhà cung cấp có đủ năng lực phục vụ cho nhu cầu của Dự án. Các mỏ hoặc Nhà cung cấp này đều phải lập thành hồ sơ, báo cáo cho TVGS để tiến hành kiểm tra, chấp thuận trước khi vật liệu được khai thác và vận chuyển tới công trường.

Nếu Nhà thầu có khả năng tự khai thác vật liệu, vị trí của những mỏ sẽ được khai thác đó phải có khoảng cách vận chuyển thích hợp không làm ảnh hưởng tới giá thành của vật liệu của Dự toán được duyệt. Trong trường hợp Nhà thầu vẫn muốn khai thác mỏ vật liệu của mình, chí phí vận chuyển vượt quá đơn giá được duyệt sẽ do Nhà thầu chịu.

Nếu mẫu vật liệu của mỏ được chọn không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật được quy định của Dự án, Nhà thầu phải tìm những các nguồn cung cấp phù hợp khác.

Vật liệu được cung cấp từ các Nhà sản xuất/ cung ứng sẽ phải kèm chứng chỉ vật liệu và kết quả thí nghiệm đối chứng xác nhận vật liệu được cung cấp phù hợp với các yêu cầu của Quy định và Chỉ dẫn kỹ thuật.

Hồ sơ của mỏ vật liệu sẽ bao gồm:

– Bình đồ vị trí mỏ.

– Hợp đồng và giấy phép khai thác tài nguyên.

– Thuyết minh biện pháp khai thác và vận chuyển tới công trưòng.

– Các phương án đảm bảo giao thông và bảo vệ môi trường tại mỏ.

Trong suốt quá trình khai thác, TVGS có thể yêu cầu kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất mỏ vật liệu nếu thấy cần thiết, Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp nhân lực và thiết bị thí nghiệm phối hợp kiểm tra. Việc TVGS chấp thuận một mỏ vật liệu nào đó chưa có nghĩa là đã chấp thuận tất cả các vật liệu khai thác từ mỏ đó.

4.2. Lưu kho, trộn và bốc xếp vật liệu

(a) Vật liệu phải được vận chuyển, bốc xếp, tập kết một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng và tính đồng đều khi đem ra thi công. Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các bước đã nêu trên. Vật liệu, dù đã được chấp thuận để đưa vào sử dụng cho Dự án được tập kết trên công trường cũng là đối tượng phải kiểm tra và thí nghiệm đối chứng với mẫu được lưu giữ lại trước khi sử dụng. Các bãi tập kết vật liệu trên công trường phải được bố trí, sắp xếp ở vị trí thuận lợi để việc kiểm tra được dễ dàng.

(b) Công tác bốc xếp và cất giữ vật liệu phải được thực hiện bằng các phương pháp hợp lý và phải được thống nhất với TVGS, luôn đảm bảo cho vật liệu không bị phân tầng hay bị nhiễm bẩn.

(c) Các kho bãi tập kết vật liệu cấp phối dùng làm móng trên và móng dưới phải được bố trí các biện pháp thoát nước, vật liệu không được để ngập nước dẫn đến việc giảm chất lượng của vật liệu.

(d) Trường hợp Nhà thầu có ý định trộn các loại vật liệu có thành phần hạt khác nhau để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Dự án, Nhà thầu phải đệ trình phương pháp và dây chuyền thiết bị để được xem xét, chấp thuận bởi TVGS. Các kết quả thí nghiệm kiểm tra và đối chứng sẽ là cơ sở để chấp thuận và quyết định vật liệu trộn có sử dụng được cho Dự án. Không được phép trộn các vật liệu ngay trên lòng đường bằng máy san hoặc ủi.

4.3. Các vật liệu không được chấp nhận

Vật liệu không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sẽ bị loại bỏ và phải được vận chuyển ra khỏi phạm vi công trường, ngoại trừ trường hợp TVGS có chỉ dẫn khác.

4.4. Các yêu cầu đối với vật liệu CPĐD

(a) Cấp phối đá dăm loại I (dùng làm lớp móng trên): Là cấp phối hạt mà tất cả các loại cỡ hạt (kể cả hạt thô và mịn) đều được nghiền từ đá nguyên khai.

(b) Cấp phối đá dăm loại II (dùng làm lớp móng dưới): Là cấp phối hạt được nghiền từ đá nguyên khai hoặc cuội sỏi, trong đó cỡ hạt nhỏ hơn 2,36mm có thể là vật liệu hạt tự nhiện không nghiền nhưng khối lượng không được vượt quá 50% khối lượng cấp phối đá dăm. Khi cấp phối đá dăm được nghiền từ sỏi cuội thì ít nhất 75% số hạt trên sàng 9,5mm phải có từ hai mặt vỡ trở lên.

(c) Cấp phối đá dăm làm các lớp móng phải đảm bảo các chỉ tiêu quy định trong bảng sau đây.

Bảng 1:Thành phần hạt của cấp phối đá dăm

Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD

(d) Nhà thầu phải đệ trình kết quả thí nghiệm và mẫu vật liệu đối chứng lên Kỹ sư để được xem xét, chấp thuận trước khi khai thác, tập kết và đưa vật liệu vào sử dụng trên công trường.

4.5. Chấp thuận

TVGS phải thực hiện kiểm tra công tác thí nghiệm vật liệu theo yêu cầu và tần suất quy định. Các thí nghiệm phải được làm tại mỏ, nơi cung cấp, sản suất (trạm trộn) nếu đạt yêu cầu mới được vận chuyển ra công trường để thi công.

Khi dùng phương pháp trạm trộn cố định, cốt liệu được chấp thuận ngay sau khi trộn dựa trên các mẫu thử định kỳ lấy ra ở cửa ra của trạm trộn.

Không chấp thuận CPĐD được sản xuất bằng phương pháp trộn ở trạm trộn dọc tuyến hoặc trộn trên đường. Đối với CPĐD loại II, khi sản phẩm nghiền không đủ tỷ lệ cỡ hạt nhỏ thì việc trộn thêm cỡ hạt nhỏ dưới 2,36mm không nghiền cũng phải tiến hành ngay ở xí nghiệp gia công để đảm bảo chất lượng trộn đều (bảo đảm cân đong chính xác và trộn kỹ).

5. THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ

(a) Nhà thầu phải chuẩn bị và đệ trình lên TVGS Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công, nội dung mô tả “Dây chuyền thiết bị và trình tự thi công các lớp cấp phối đá dăm” để xem xét, chấp thuận.

(b) TVGS có quyền đình chỉ sử dụng bất cứ một loại thiết bị hay máy móc nào nếu thấy chúng không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn thay thế chúng bằng các loại thiết bị phù hợp khác. Nhà thầu phải tuân thủ hướng dẫn mà không được thanh toán thêm hay không được gia hạn thời gian thi công.

(c) Nhà thầu phải tuân thủ các hướng dẫn vận hành thiết bị của nhà chế tạo, đồng thời phải cử các cán bộ kỹ thuật, thợ máy, công nhân lành nghề để vận hành máy móc thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Tại mọi thời điểm, TVGS có quyền yêu cầu trục xuất hoặc thay thế bất cứ một cán bộ kỹ thuật, thợ máy hay công nhân được coi là không đủ tay nghề phù hợp với công việc đang thi công.

6. YÊU CẦU THI CÔNG

6.1. Yêu cầu chung

Trước khi bắt đầu công tác thi công, Nhà thầu phải đệ trình lên TVGS “Kế hoạch thi công”, nội dung bao gồm:

– Kế hoạch đầm thử nghiệm (Vị trí, thời gian dự kiến);

– Biện pháp thi công chủ đạo (Dây chuyền thiết bị và trình tự thi công dự kiến);

– Phương pháp thí nghiệm và kiểm tra chất lượng.

Trong suốt thời gian thi công lớp cấp phối đá dăm, nhà thầu phải liên tục theo dõi tình hình và điều kiện thời tiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới chất lượng. Tuyệt đối không được thi công khi trời mưa và không được tiến hành đầm nén khi độ ẩm của vật liệu vượt ra ngoài phạm vi quy định.

Mặt bằng khu vực thi công các lớp cấp phối đá dăm phải được chuẩn bị và được sự chấp thuận của TVGS, các vật liệu không phù hợp phải được dọn sạch. Ngoài ra, Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo thoát nước trong quá trình thi công nếu xét thấy cần thiết.

6.2. Xác định hệ số rải (hệ số lu lèn)

Phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải sơ bộ như sau:

trong đó:

6.3. Chuẩn bị các thiết bị phục vụ kiểm tra trong quá trình thi công:

– Xúc sắc khống chế bề dày và thước mui luyện.

– Bộ sàng và cân để phân tích thành phần hạt.

– Trang thiết bị xác định độ ẩm của CPĐD.

– Bộ thí nghiệm đương lượng cát (kiểm tra độ bẩn).

– Bộ thí nghiệm rót cát để kiểm tra độ chặt (xác định dung trọng khô sau khi đầm nén).

6.4. Chuẩn bị các thiết bị thi công :

– Ô tô tự đổ vận chuyển CPĐD.

– Trang thiết bị tưới nước ở mọi khâu thi công (xe xi-téc phun nước, bơm có vòi tưới cầm tay, bình tưới thủ công…)

– Sử dụng máy rải CPĐD để rải, không sử dụng máy ủi, máy san để chống phân tầng. Riêng đối với những khu vực phạm vi thi công hẹp, đoạn thi công ngắn và các trường hợp đặc biệt khác, Nhà thầu có thể đề xuất thay đổi thiết bị thi công, phải được TVGS và Chủ đầu tư chấp thuận.

– Các phương tiện đầm nén: Tốt nhất là có cỡ lu bánh sắt cỡ 3 – 6 tấn; ngoài lu rung phải có lu tĩnh bánh sắt 8 – 10 tấn. Nếu không có lu rung, có thể thay bằng lu bánh lốp với tải trọng bánh 2,5 – 4 tấn /bánh.

– Các phương tiện rải lớp nhựa thấm (khi làm lớp móng trên).

6.5. Chuẩn bị bề mặt nền (dưới kết cấu mặt đường)

Trong mọi trường hợp phân lớp bề mặt nền (tiếp giáp với kết cấu mặt đường) phải đảm bảo độ chặt K98, mặt phẳng trên đó rải lớp cấp phối đá dăm phải được đầm chặt, vững chắc, đồng đều, bằng phẳng và bảo đảm độ dốc ngang.

Với lớp móng dưới đặt trên lớp nền thượng, lớp nền thượng phải được nghiệm thu và được TVGS chấp thuận trước khi rải lớp cấp phối đá dăm.

Đối với mặt đường cũ, phải phát hiện và xử lý triệt để để các vị trí hư hỏng cục bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải kết thúc trước khi thi công lớp móng CPĐD.

6.6. Vận chuyển CPĐD đến hiện trường

Phải kiểm tra các chỉ tiêu của CPĐD trước khi tiếp nhận, vật liệu CPĐD phải được TVGS chấp thuận ngay tại cơ sở gia công hoặc bãi chứa.

Không được dùng thủ công xúc CPĐD hất lên xe; phải dùng máy xúc gầu ngoạm hoặc bánh xúc gầu bánh lốp.

Đến hiện trường xe đổ CPĐD trực tiếp vào máy rải.

6.7. Xây dựng dải đầm thử nghiệm

Trước khi tiến hành thi công đại trà các lớp cấp phối đá dăm, Nhà thầu phải chuẩn bị, thi công xây dựng một dải đầm thử nghiệm nhằm mục đích xác định khả năng thích hợp của vật liệu cũng như dây chuyền thiết bị, trình tự thi công dự kiến. Đối với mỗi loại vật liệu hoặc nguồn vật liệu, Nhà thầu sẽ phải sử dụng dây chuyền thiết bị và trình tự thi công để xây dựng một dải đầm thử có chiều dài không nhỏ hơn 50m. Đoạn thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng…

Sau khi công tác đầm kết thúc, Nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm độ chặt tại hiện trường và những thí nghiệm khác nếu được TVGS yêu cầu, so sánh với kết quả thí nghiệm trong phòng đã trình nộp.

Nếu kết quả không đạt yêu cầu, toàn bộ vật liệu của dải đầm thử phải dỡ bỏ và Nhà thầu tiến hành dải đầm thử nghiệm khác bằng chi phí của mình.

Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những điều kiện ban đầu của quy trình thi công đã được xác định, Nhà thầu cũng phải tiến hành xây dựng dải đầm thử nghiệm tương ứng với những thay đổi đó.

6.8. Đổ vật liệu

(a) Nhà thầu phải tính toán khối lượng vật liệu cần thiết, có tính đến hệ số lu lèn để bố trí tập kết đủ vật liệu cho khu vực dự kiến thi công cấp phối đá dăm.

(b) Trong trường hợp độ dầy của móng cấp phối yêu cầu phải được thi công từ hai lớp trở lên, mỗi lớp sẽ phải thi công theo quy định trong mục 6.4 của phần Chỉ dẫn thi công – nghiệm thu này, được kiểm tra, chấp thuận của TVGS trước khi thi công lớp tiếp theo.

(c) Thiết bị vận chuyển có thể đi lại ngay trên các đoạn đường đã rải xong lớp cấp phối đá dăm móng trên và móng dưới với điều kiện là không làm hư hại tới vật liệu đã được rải và những thiết bị đó phải di chuyển đều trên toàn bộ mặt cắt ngang nhằm tránh để lại vết lún của bánh xe hoặc gây ra tình trạng đầm nén không đều. TVGS có quyền cho dừng việc đi lại của các phương tiện trên các đoạn đường đã rải xong hoặc rải một phần, nếu thấy rằng việc vận chuyển đó sẽ hoặc đang làm hư hại đến công đoạn vừa thi công.

6.9. Rải vật liệu

(a) Vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải.

(b) Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi lu lèn không nên lớn hơn 15cm. Trong trường hợp đặc biệt có yêu cầu chiều dày lớn hơn thì phải sử dụng thiết bị lu hiện đại và sơ đồ lu đặc biệt nhưng chiều dày không được vượt quá 18cm. Chiều dày tối thiểu của mỗi lớp phải không nhỏ hơn 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định D max.

(c) Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ K* rải như sau:

K*rải = (1)

Trong đó:

kmax: là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn, g/cm 3;

kr : là khối lượng thể tích khô của vật liệu CPĐĐ ở trạng thái rời (chưa đầm nén), g/cm 3;

là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD.

(d) Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải.

6.10. Đầm nén

(a) Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng lu nhẹ 60 – 80 kN với vận tốc chậm 3Km/h để lu 3 – 4 lượt đầu, sau đó sử dụng lu rung 100 – 120 kN hoặc lu bánh lốp có tải trọng bánh 25 – 40 kN để lu tiếp từ 12 – 20 lượt cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu, rồi hoàn thiện bằng 2 – 3 lượt lu bánh sắt nặng 80 – 100 kN. Việc sử dụng lu rung trong khu vực có dân cư phải được cân nhắc kỹ, do Nhà thầu đệ trình, Tư vấn giám sát xem xét quyết định nhằm hạn chế những ảnh hưởng của quá trình thi công đến các công trình nhà dân.

(b) Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn.

(c) Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên vệt lu trước ít nhất là 20cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.

(d) Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa chữa kịp thời:

– Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc không chặt… phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu;

– Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải được cày xới với chiều sâu tối thiểu là 5 cm trước khi rải bù.

(e) Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp móng CPĐD.

6.11. Yêu cầu về công tác kiểm tra.

Để đánh giá chất lượng vật liệu CPĐD phục vụ cho công trình và làm cơ sở xác định độ chặt lu lèn cũng như độ ẩm tối ưu. Khi thay đổi mỏ đá hoặc loại đá sản xuất cũng bắt buộc phải tiến hành các hạng mục kiểm tra này. Căn cứ theo yêu cầu của Quy trình hoặc Chỉ dẫn kỹ thuật để quyết định khả năng sử dụng.

Việc lấy mẫu tại hiện trường phục vụ cho công tác kiểm tra thành phần cấp phối sau khi chế tạo phải thực hiện như sau:

– Yêu cầu lấy mẫu tại các đống đá CPĐD đã được nghiền sàng và pha trộn thành phần.

– Khối lượng lấy mẫu vật liệu ≥200kg (với CPĐD có Dmax=37,5), ≥150kg (với CPĐD có Dmax=25), ≥100kg (với CPĐD có Dmax=19).

– San gạt lớp bề mặt, tiến hành dùng xẻng để lấy mẫu ở độ sâu tối thiểu 0,2m so với bề mặt ban đầu.

– Lấy đồng thời 04 mẫu đá tại 04 vị trí khác nhau trên một đống đá CPĐD, sau đó trộn lại thành một mẻ đá có khối lượng yêu cầu đem đóng vào thùng hoặc túi bảo quản và đưa về phòng thí nghiệm.

Trước khí thí nghiệm phân tích thành phần hạt, phải đổ mẫu từ thùng hoặc túi ra, trộn đều từ 2-3 phút, sau đó mới lấy mẫu đá chính thức để làm thí nghiệm theo trình tự :

– Trộn đều và chia chỗ đá đã lấy thành 4 phần bằng nhau;

– Xúc lấy mẫu đại diện từ 4 phần đó theo nguyên tắc lấy đều đối với từng phần.

Trước khi thí nghiệm phải lấy mẫu đại diện cho lô sản phẩm hoặc đoạn được thí nghiệm, kiểm tra. Việc lấy mẫu tùy thuộc vào mục đích kiểm tra và phải tuân thủ theo các yêu cầu trong mục 6.4.4 của TCVN 8859 :2011 và chỉ dẫn của TVGS.

Chi tiết các hạng mục kiểm tra theo các nội dung sau:

a. Kiểm tra CPĐD trong giai đoạn thiết kế hỗn hợp.

– Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình;

– Có sự thay đổi nguồn cung cấp;

– Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai;

– Có sự thay đổi dây truyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng;

– Có sự bất thường về chất lượng vật liệu.

Vật liệu phải thoả mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu được quy định tại Bảng 1, Bảng 2.

b. Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD đã được tập kết tại chân công trình để đưa vào sử dụng

– Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1.000 m 3 vật liệu lấy ít nhất một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu.

– Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu quy định tại Bảng 1, Bảng 2 và đồng thời thí nghiệm đầm nén trong phòng.

c. Kiểm tra trong quá trình thi công

Bảng các yêu cầu kiểm tra CPĐD trong quá trình thi công

Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng CPĐD

Các số liệu thí nghiệm nêu trên là cơ sở để tiến hành nghiệm thu công trình.

d. Kiểm tra sau thi công để phục vụ việc nghiệm thu hạng mục công trình

Đối với độ chặt lu lèn kết hợp kiểm tra thành phần hạt sau khi lu lèn và chiều dày lớp móng: cứ 200m dài (2 làn xe) thí nghiệm kiểm tra bằng phương pháp rót cát tại 1 vị trí ngẫu nhiên. Trường hợp quy mô gồm 4 làn xe, có dải phân cách giữa, số điểm kiểm tra là 2 điểm/200m dài đường, được bố trí ngẫu nhiên trên hai phần đường xe chạy;

Đối với các yếu tố hình học, độ bằng phẳng: mật độ kiểm tra bằng 20% khối lượng quy định cho công tác kiểm tra trong quá trình thi công, tương đương với mật độ đo như sau:

+ Đo kiểm tra các yếu tố hình học (cao độ tim và mép móng, chiều rộng móng, độ dốc ngang móng): 250 m/ vị trí trên đường thẳng và 100 m/ vị trí trong đường cong.

+ Đo kiểm tra độ bằng phẳng bề mặt móng bằng thước 3m: 500 m/ vị trí.

7. DUNG SAI VÀ CÁC YÊU CẦU CHUNG

Dung sai đối với lớp móng trên và móng dưới

(f) Bề mặt của tất cả các lớp móng trên và móng dưới phải bằng phẳng, không được đọng nước.

(g) Trước khi tiến hành kiểm tra độ bằng phẳng của bề mặt lớp cấp phối đá dăm móng trên phải tiến hành quét sạch các vật liệu rơi vãi bằng chổi cứng.

8. SỬA CHỮA NHỮNG ĐOẠN KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU

(a) Tại những vị trí thi công mà không đảm bảo các yêu cầu thiết kế hình học như Quy định trong bảng 3 và bảng 4, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa bằng cách làm cầy, xới bề mặt, dỡ bỏ, thay thế hoặc bù thêm vật liệu tuỳ theo yêu cầu cụ thể, sau đó tạo hình và lu lèn lại.

(b) Các lớp cấp phối đá dăm quá khô, không đảm bảo điều kiện lu lèn tốt, sẽ phải được cải thiện độ ẩm bằng cách cày xới, phun một lượng nước thích hợp và san gạt kỹ bằng thiết bị được TVGS chấp thuận. Lượng nước được sử dụng nhất thiết phải căn cứ trên các chỉ số về độ ẩm Quy định hoặc theo chỉ dẫn của TVGS.

(c) Các lớp cấp phối đá dăm quá ướt, không đảm bảo lu lèn tốt, phải được cải tạo bằng cách cày xới và hong khô lớp vật liệu đến độ ẩm thích hợp trong điều kiện thời tiết khô ráo. Trong trường hợp cách xử lý này cũng không mang lại hiệu quả thì TVGS có thể yêu cầu dỡ bỏ phần vật liệu đó và thay thế bằng vật liệu có độ ẩm phù hợp.

(d) Việc sửa chữa các khu vực móng trên và móng dưới cấp phối không đáp ứng độ chặt yêu cầu hoặc không đáp ứng các yêu cầu về vật liệu quy định trong mục này của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công – nghiệm thu phải được tiến hành theo chỉ dẫn của TVGS.

9. KIỂM SOÁT GIAO THÔNG TRÊN BỀ MẶT LỚP MÓNG CPĐD

(a) Không được phép cho xe cộ, kể cả xe máy thi công của nhà thầu, lưu thông trên bề mặt các lớp móng cấp phối đá chưa hoàn thiện, đang trong giai đoạn thi công, trừ khi có hướng dẫn của TVGS với những biện pháp bảo vệ cụ thể.

(b) Trong khi chưa thi công lớp mặt đường bê tông nhựa, lớp móng cấp phối đá dăm sẽ được bảo dưỡng, duy tu như sau:

– Phải thường xuyên giữ đủ độ ẩm trên mặt lớp CPĐD để tránh các hạt mịn bị gió thổi. Đồng thời không cho xe cộ đi lại trên lớp móng khi chưa tưới nhựa thấm bám để tránh bong bật.

– Đối với lớp móng trên cấp phải nhanh chóng tưới nhựa thấm bám, việc tưới nhựa thấm bám tuân theo mục 05100 – lớp nhựa thấm bám của Quy định thi công và nghiệm thu này.

– Nếu phải đảm bảo giao thông, ngay sau khi tưới nhựa thấm bám phải phủ một lớp đá mạt kích thước 0,5×0,1cm và lu nhẹ khoảng 2-3 lần/điểm. Đồng thời đảm bỏa thoát nước cho bề mặt, bù phụ, quét gạt các hạt đá bị văng dạt và lu lèn những chỗ bị bong bật do xe chạy. Bề mặt lớp luôn được làm sạch bằng xe quét. Phải tiến hành phân luồng giao thông và hạn chế tốc độ xe chạy đồng thời cũng phải thường xuyên hoán đổi vị trí làn xe trên mặt cắt ngang đường để xe chạy đều trên toàn bộ mặt đường.

– Ở những vị trí vật liệu quá khô làm cho độ ổn định của vật liệu bị suy giảm hoặc khó được tăng lên dưới tác động của xe cộ đi lại hoặc thiết bị lu lèn, thì phải tưới nước đều lên toàn bộ bề mặt lớp để cải thiện độ ẩm. Lượng nước phải đồng đều và nhẹ nhàng trên khắp bề mặt lớp vật liệu với định mức khoảng 4 lít/ m2 để tránh làm ngập hoặc làm xói bề mặt.

10. THÍ NGHIỆM

(a) Số lượng và chủng loại các thí nghiệm bổ sung cần thiết để thông qua chất lượng vật liệu sẽ căn cứ theo chỉ dẫn của TVGS, nhưng phải bao gồm tất cả các thử nghiệm Quy định trong mục này trên cơ sở ít nhất là ba mẫu đại diện lấy từ mỏ vật liệu đề xuất, đại diện cho phạm vi chất lượng vật liệu lấy từ các mỏ đó.

(b) Nếu có bất kỳ thay đổi nào về vật liệu, nguồn vật liệu hoặc phương pháp khai thác thì có thể phải thí nghiệm lại toàn bộ các thí nghiệm đã thực hiện trước đó, theo yêu cầu của TVGS.

(c) Phải có một kế hoạch thí nghiệm để kiểm soát chất lượng vật liệu theo mục 6.11 của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu này.

(d) Phải thường xuyên xác định độ chặt và độ ẩm hiện trường của vật liệu đã đầm nén theo 22 TCN 346-06 hoặc AASHTO T191. Các thí nghiệm để xác định các chỉ số nói trên phải được thực hiện cho toàn bộ chiều dày của lớp tại các vị trí mà TVGS chỉ định nhưng không cách xa nhau quá 200m và sau khi thí nghiệm phải lấp ngay các hố đào bằng vật liệu quy định và đầm nén tới độ chặt và dung sai bề mặt theo đúng yêu cầu trong Chỉ dẫn kỹ thuật thi công – nghiệm thu này.

11. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THANH TOÁN

11.1. Đơn vị đo đạc tính bằng diện tích

Tương ứng với bề dầy của thiết kế các lớp móng đường, diện tích được được xác định như sau:

(a) Bề rộng của các diện tích được đo đạc sẽ được lấy là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị chiều rộng danh định như thể hiện trên Bản vẽ hoặc được TVGS chấp thuận và chiều rộng đã thi công thực sự (do Nhà thầu xác định bằng thước dây dưới sự giám sát của TVGS).

(b) Việc đo bằng thước dây sẽ được tiến hành bằng cách đo vuông góc với tim đường và sẽ không bao gồm các diện tích không đạt yêu cầu cần phải sửa chữa. Chiều rộng được sử dụng trong khi tính toán diện tích để kiểm tra khối lượng đối với bất kỳ đoạn móng đường được đo đạc sẽ là bề rộng trung bình của các lần đo đã được chấp nhận hoặc chiều rộng thiết kế danh định, chọn cái nào nhỏ hơn.

(c) Chiều dài theo phương dọc của lớp móng sẽ được đo dọc theo tim đường, sử dụng các phương pháp khảo sát kỹ thuật tiêu chuẩn và loại trừ bất kỳ đoạn không đạt yêu cầu. Chiều dài đo đạc này là chiều dài sẽ được sử dụng để kiểm tra khối lượng.

(d) Phần vật liệu nằm bên ngoài giới hạn thiết kế sẽ không được thanh toán.

(e) Các đoạn thử nghiệm không được xác định khối lượng riêng biệt mà được coi như khối lượng lớp móng trên và móng dưới thông thường.

(f) Vật liệu phụ nếu được sử dụng để bảo vệ bề mặt của lớp móng trên hoặc móng dưới trước tác hại của xe cộ qua lại sẽ không được đo đạc khối lượng để thanh toán riêng. Phần vật liệu dùng để sửa chữa các lớp đường bị hư hại do xe cộ đi lại hay do các điều kiện tự nhiên khác cũng sẽ không được xác định khối lượng để thanh toán.

– Khối lượng vật liệu bù cho phần thiếu hụt ở lớp móng trên hay lớp móng dưới sẽ không được đo đạc thanh toán.

11.2. Đơn vị đo đạc tính bằng thể tích

Khối lượng lớp cấp phối đá được xác định như sau:

(a) Khối lượng lớp móng trên và móng dưới là thể tích tính bằng mét khối (m 3) vật liệu đã được đầm nén, hoàn thiện tại công trường và đã được nghiệm thu. Khối lượng này tính được dựa trên các mặt cắt ngang thiết kế.

(b) Phần vật liệu nằm bên ngoài giới hạn thiết kế sẽ không được thanh toán.

(c) Các đoạn thử nghiệm không được xác định khối lượng riêng biệt mà được coi như khối lượng lớp móng trên và móng dưới thông thường.

(d) Vật liệu phụ nếu được sử dụng để bảo vệ bề mặt của lớp móng trên hoặc móng dưới trước tác hại của xe cộ qua lại sẽ không được đo đạc khối lượng để thanh toán riêng. Phần vật liệu dùng để sửa chữa các lớp đường bị hư hại do xe cộ đi lại hay do các điều kiện tự nhiên khác cũng sẽ không được xác định khối lượng để thanh toán.

(e) Khối lượng vật liệu bù cho phần thiếu hụt ở lớp móng trên hay lớp móng dưới sẽ không được đo đạc thanh toán.

11.3. Xác định khối lượng sửa chữa

(a) Công việc và khối lượng vật liệu dùng cho việc sửa chữa những đoạn hư hỏng do lỗi của Nhà thầu theo đúng các yêu cầu của TVGS, sẽ được chi trả bằng kinh phí của Nhà thầu mà không có bất kỳ một thanh toán bổ sung nào.

(b) Nếu TVGS yêu cầu phải điều chỉnh độ ẩm của vật liệu trước khi đầm nén thì mọi chi phí để tưới nước hoặc làm khô vật liệu và các công việc cần thiết khác nhằm đạt được độ ẩm yêu cầu cũng sẽ không được thanh toán thêm.

11.4. Cơ sở thanh toán

– Việc xác định khối lượng và thanh toán phải phù hợp với cơ cấu của bảng giá trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công.

– Chỉ tiến hành đo đạc, xác định khối lượng để nghiệm thu đối với các hạng mục công việc có trong hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (trừ trường hợp các khối lượng phát sinh được chấp thuận của Chủ đầu tư).

– Thanh toán: Căn cứ trên khối lượng thực tế thi công đã được nghiệm thu. Khối lượng này phải phù hợp với khối lượng trong Bản vẽ thi công đã được duyệt & khối lượng trong Tiên lượng mời thầu. Thanh toán theo đơn giá trúng thầu đã được duyệt và căn cứ vào Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu thi công.

– Khối lượng phát sinh được xử lý theo các Quy định hiện hành.

Cấp Phối Đá Dăm Loại 1, 2 Tiêu Chuẩn Mới Nhất 2022

admin

Đá dăm là gì?

Đá dăm hay còn gọi là đá 0x4. Là tổng hợp các sản phẩm từ đá mi bụi đến đá có kích thước lớn nhất khoảng 40mm. Hiện nay trên thị trường có hai loại đá dăm chính là đá 0x4 xám ( đá Bình Dương, đá miền Tây … ) loại thứ 2 là đá 0x4 xanh (đá Hòa An hoặc đá 04 Đồng Nai). Sử dụng phổ biến hơn là các sản phẩm đá dăm 0x4 xám bởi sản phẩm sẵn có số lượng lớn và nhiều ưu điểm hơn.

Đá dăm hiện nay được sử dụng làm đá cấp phối cho nền đường, dùng để vá một đoạn hoặc làm mới nguyên một tuyến đường nào đó. Ngoài ra, đá dăm 0x4 còn là một trong những nguyên vật liệu chính dùng trong san lấp nền móng, xưởng, các công trình xây dựng khác. Bởi khả năng kết dính tốt tạo thành bề mặt vững chắc khi gặp nước của đá dăm.

Tổng công ty Kho thép xây dựng là một trong những đơn vị chuyên phân phối các loại vật liệu xây dựng số 1 tại Việt Nam. Ngoài các dòng sản phẩm chính là sắt thép, cát, gạch ngói, xi măng…Đá xây dựng cũng là một trong những sản phẩm chủ lực được công ty chú trọng. Đá dăm tại Kho thép xây dựng cam kết chất lượng ổn định, sạch, kích cỡ tiêu chuẩn. Và đặc biệt là giá thành phải chăng và luôn sẵn có để đáp ứng nhu cầu của quý khách khi cần. Mọi thông tin tư vấn, báo giá và đặt hàng vui lòng liên hệ Hotline PKD: 0852.852.386

Cấp phối đá dăm loại 1 là gì?

Cấp phối đá dăm loại 1 là sản phẩm được nghiền từ đá nguyên khai  với các thành phần hạt liên tục. Kích thước hạt nhỏ nhất từ 0,01 đến lớn nhất theo tiêu chuẩn thi công đường ô tô hiện nay của Việt Nam là 2,5 cm. Đá dăm loại 1 thường được sử dụng để thi công lớp móng trên và nền đường.

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của cấp phối đá dăm loại 1

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật Cấp phối đá dăm

1

Độ kháng nén đá gốc (Mpa)

2

Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu (LA), %

≤ 35

3

Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ, %

≥ 100

4

Giới hạn chảy (WL), % (1)

≤ 25

5

Chỉ số dẻo (IP), % (1)

≤ 6

6

Tích số dẻo PP(2) = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm

≤ 45

7

Hàm lượng hạt thoi dẹt, % (3)

≤ 15

số 8

Độ chặt đầm nén (Kyc), %

≥ 98

Cấp phối đá dăm loại 2 là gì?

Tương tự đá dăm 0x2,5, cấp phối đá dăm loại 2 là sản phẩm của quy trình nghiền đá nguyên khai hoặc sỏi cuội. Các hạt liên tục từ kích thước nhỏ nhất của đá mi bụi tới hạt có kích thước lớn nhất theo tiêu chuẩn của bộ xây dựng là 40mm.

Tiêu chuẩn cỡ hạt của cấp phối đá dăm có hạt nhỏ hơn 2,36 mm có thể là vật liệu hạt tự nhiên không nghiền. Nhưng khối lượng không vượt quá 50 % khối lượng cấp phối đá dăm. Khi cấp phối đá dăm được nghiền từ sỏi cuội thì ít nhất 75 % số hạt trên sàng 9,5 mm phải có từ hai mặt vỡ trở lên.

Bạn có quan tâm:

Cách xác định cường độ chịu kéo của thép CB400v, Cb300v,Cb500v, Cb600v

Cách tính trọng lượng sắt thép chuẩn xác nhất

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của cấp phối đá dăm loại 2

TT

Chỉ tiêu kỹ thuật Cấp phối đá dăm

1

Độ kháng nén đá gốc (Mpa)

2

Độ hao mòn Los-Angeles của cốt liệu (LA), %

≤ 40

3

Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ, % Không quy định

4

Giới hạn chảy (WL), %

≤ 35

5

Chỉ số dẻo (IP), %

≤ 6

6

Tích số dẻo PP(2) = Chỉ số dẻo IP x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm

≤ 60

7

Hàm lượng hạt thoi dẹt, %

≤ 15

số 8

Độ chặt đầm nén (Kyc), %

≥ 98

Tiêu chuẩn cấp phối đá dăm

Yêu cầu về loại đá nguyên liệu lựa chọn

Khi lựa chọn loại đá nguyên liệu để chuẩn bị cho quá trình nghiền, sàng lọc cấp phối đá dăm. Cần phải có cường độ nén tối thiểu là 60Mpa nếu cấp phối đá dăm dùng cho các nền móng trên. Và cường độ nén tối thiểu là 40Mpa nều dùng cho lớp nền móng dưới.

Lưu ý: Không được dùng đá xay có nguồn gốc từ đá sa thạch (đá cát kết, bột kết) và diệp thạch (đá sét kết, đá sít).

Yêu cầu về thành phần hạt của vật liệu cấp phối đá dăm

Tiêu chuẩn Dmax trong cấp phối đá dăm

Dựa trên độ dày của thiết kế lớp móng và chỉ dẫn kỹ thuật công trình, các sản phẩm cấp phối đá dăm cần tuân thủ theo tiêu chuẩn Dmax – kích thước hạt lớn nhất như sau:

Cấp phối loại Dmax = 37,5 mm thích hợp dùng cho lớp móng dưới

Cấp phối loại Dmax = 25 mm thích hợp dùng cho lớp móng trên

Cấp phối loại Dmax = 19 mm thích hợp dùng cho việc bù vênh và tăng cường trên các kết cấu mặt đường cũ trong nâng  cấp, cải tạo.

Báo giá thép hình

Báo giá thép hộp

Báo giá thép ống

Báo giá thép tấm

Báo giá xà gồ

Báo giá bê tông tươi

Tiêu chuẩn về chỉ tiêu cơ lý cấp phối đá dăm

Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu cấp phối đá dăm được quy định chi tiết tại bảng sau:

Đơn vị cấp phối đá dăm uy tín, giá rẻ nhất – Kho thép xây dựng

Đơn vị cấp phối đá dăm uy tín, giá rẻ nhất

Các loại đá mà kho thép xây dựng cung cấp

Đá dăm: Hay còn gọi là đá 0x4 như đã giới thiệu ở trên. Đá dăm chủ yếu dùng để làm đá cấp phối cho nền đường, dùng để dặm và hoặc làm mới nguyên một tuyến lộ. Ngoài ra người ta còn dùng đá 0x4 để san lấp nền móng nhà, xưởng và các công trình khác.

Đá mi bụi: Là phân loại đá có kích thước nhỏ nhất trong các loại đá xây dựng. Thường được sử dụng làm nguyên liệu cho các sản phẩm sau: Bê tông nhựa nóng, Bê công xi măng cường độ cao, chất lượng cao. Thành phần của cấp phối đá dăm lớp Base, Subbase.

Đá 1×2: Là một sản phẩm của quy trình nghiền đá nguyên sơ. Kích thước đá 1×2 nhiều loại 10x28mm là lớn nhất. Còn có các viên đá nhỏ hơn như 10x16mm, 10x20mm…Tùy nhu cầu sử dụng của khách hàng có thể chọn sản phẩm lẫn hoặc sàng lọc theo kích thước chuẩn. Đá 1×2 được dùng để đổ bê tông làm nhà cao tầng, đường băng sân bay, cầu cảng, đường quốc lộ, đặc biệt sử dụng phổ biến tại các nhà máy bê tông tươi hoặc bê tông nhựa nóng, v.v…

Đá mi sàn: Hay còn gọi là đá 3×8, loại đá này là sản phẩm của việc sàng lọc từ các sản phẩm đá khác. Và thường được sử dụng làm chân đế gạch bông, gạch lót sàn, phụ gia cho công nghệ bê tông đúc ống cống và thi công các công trình giao thông và phụ gia cho các loại VLXD khác .v.v…

Đá 4×6: Sản phẩm đá 4×6 được ứng dụng khá nhiều trong các công trình thi công giao thông, làm nguyên liệu cho công nghệ đúc cống, đế gạch bông, gạch lót sàn…Kích thước sản phẩm gạch này từ 40-60mm.

Đá xây dựng 5×7: Là sản phẩm được dùng trong làm móng nhà xưởng, công trình chịu lực nén cao. Kích thước đá lớn từ 50-70mm.

Đá hộc: Đá hộc có kích thước từ 100-300mm và không đồng nhất. Có thể viên dày, mỏng khác nhau nên khi sử dụng cần phù hợp. Đá hộc hiện nay được dùng nhiều trong thi công xây tường rào.

Tổng công ty Kho thép xây dựng – Đối tác cung cấp vật liệu xây dựng, đá dăm, đá xây dựng uy tín!

Mọi thông tin tư vấn, báo giá và đặt hàng quý khách vui lòng liên hệ:

Kho thép xây dựng

Hotline PKD: 0852.852.386

Trang web: khothepxaydung.com

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Cấu Tạo Của Quả Bóng Đá

Cấu tạo của quả bóng đá Gồm vỏ bóng, các ô vải đệm, lớp vải lót và phần ruột.

1.1. Phần vỏ bóng

Các chất liệu được làm vỏ bóng có thể là

– Chất liệu tổng hợp: Đây là chất liệu rất tốt sử dụng để sản xuất vỏ bóng nhờ vào các sợi tổng hợp.Bởi vì chất liệu này tạo cho bóng mềm và cảm giác bóng tốt nhưng nó lại ít bền và khả năng chịu nước kém hơn là chất liệu polyurethane. Tuy nhiên đây cũng là loại chất liệu khá đắt.

– Chất polyurethane: Chất liệu này chuyên dùng để chế tạo sơn( giống như loại sơn PU). Nó là một loại chất liệu khá tốt, bền, cho cảm giác tốt giống như loại da thật và khả năng chống độ bào mòn bóng chỉ kém hơn một chút so với chất liệu PVC, khả năng chống thấm nước khá tốt. Phần bên ngoài vỏ bóng thường có độ bóng khá đẹp giúp bảo vệ bóng tốt.

– PVC: Loại bóng mà sử dụng chất liệu này thì có ưu biệt nổi trội hơn hẳn so với hai chất liệu trên về độ mòn và chống thấm nước tuy nhiên nó lại không mềm, ít cảm giác hơn hai bóng mà làm bằng hai chất liệu trên. Bên ngoài vỏ bóng cũng có một lớp bóng nhằm để bảo vệ bóng trong khi sử dụng.

– Dùng để Lót bên ngoài quả bóng. Thường những những quả bóng sử dụng cho các trận đấu chuyên nghiệp từ có khoảng 32 ô đệm. Một loại khác thì có thể là tầm khoảng 18-26 ô. – Một quả bóng gồm 32 ô là phổ biến nhất và là loại được sử dụng trong hầu hết các trận đấu chuyên nghiệp. Các quả bóng đá cơ bản là một bóng Buckminster bao gồm 20 hình lục giác (sáu mặt) và 12 ngũ giác (năm mặt) bề mặt. Cũng được biết đến như một icosahedron cắt ngắn ngoại trừ việc nó có hình cầu hơn, bởi vì tấm phồng lên do áp suất của không khí bên trong. – Sau đó chúng được khâu lại với nhau hoặc dán bằng keo + Những quả bóng chất lượng cao nhất được khâu lại bằng sơi polyester hoặc sợi tương tự. Khâu bằng tayquả bóng đá sẽ có đường nối chặt chẽ hơn và mạnh mẽ hơn.

+ Dán: Những quả bóng dán thì chi phí thấp hơn tuy nhiên về chất lượng không bằng những quả bóng đá được khâu bằng tay

Chiều dày vật liệu đóng một vai trò quan trọng trong chất lượng của bóng đá khâu tay. Nhiều lớp lót được đặt giữa nắp và bàng quang. Những lớp này được bao gồm polyester và / hoặc bông ngoại quan (nhiều lớp) với nhau để cung cấp cho sức mạnh bóng. Bóng đá chuyên nghiệp thường có bốn hoặc nhiều lớp lót. Bóng thông thường hoặc thực tế thường được xây dựng với ít lớp lót. Đây là lớp đóng vai trò điều khiển bóng

1.4 Phần ruột bên trong

Cấu Tạo Của Đá Granite Và Cách Đánh Bóng Đá

Cũng chính từ sự biến chất của đá vôi tạo ra sự kết tinh của khoáng chất canxi và các tinh thể đôlômit mà đá Marble đã tạo nên sự đa dạng về màu sắc, hoa văn như màu trắng, hồng, xanh, đen, nâu…. tạo nên nét riêng biệt của loại vật liệu này. Đặc biệt, ngoài mặt thành phẩm đáng bóng mà chúng ta thường thấy, đá Marble còn có thể được gia công bằng cách phun lửa, phun axit, mài cát, đục nhám để tạo ra mặt thành phẩm dạng sần, nhám… dùng cho các hạng mục chống trơn trợt hay tạo sự cổ kính cho công trình. Đã từ lâu, sự có mặt của đá Marble là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ sang trọng của một công trình. Chúng ta thường thấy sàn đá Marble trong các sảnh lớn của khách sạn, các tòa nhà cao cấp. Trước đây, đá Marble trắng đã được người Ấn Độ làm nên ngôi đền tình yêu Taj Mahan nổi tiếng, hay các cung điện lộng lẫy của Châu Âu. Trong xu hướng hiện đại, đá Marble vẫn là sự lựa chọn số một của những công trình muốn khẳng định đẳng cấp.

CÔNG DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG BẢO QUẢN ĐÁ granite Marble được dùng để làm mặt bàn hay lót sàn, trang trí trong nhà, ngoài trời Để bảo quản Marble, cần lưu ý các điều sau: Không đặt trực tiếp ly đựng thức uống trên mặt bàn bằng Marble mà nên đặt ly lên một khay hay a. Nếu thức uống bị đổ trên mặt bàn, cần lau sạch ngay. Marble cần được lau sạch bằng vải ướt ít nhất một lần mỗi tuần, sau đó đánh khô lại. Nếu có vết mỡ, trộn một phần bột đá (lọai đá bọt để đánh bóng đá Marble) với hai phần baking soda, một phần bột vôi và hai phần giấm làm thành hỗn hợp bột sệt. Chấm thử dung dịch này lên chỗ trong góc khuất để thử lại xem trước khi chà lên chỗ bị dơ bằng vải mềm sau đó lau sạch lại bằng xà bông hay nước pha với baking soda.