Top #10 ❤️ Cấu Tạo Eto Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Tài Liệu Lxt Đồ An Eto Thủy Lưc

What Are The 14 Punctuation Marks In English Grammar?

Mosfet Cấu Tạo, Kiểm Tra Và Nguyên Tắc Hoạt Động

8 Bí Mật Lốp Xe F1 Tại Giải Đua Vietnam Grand Prix 2022 Có Gì Đặc Biệt

Giải Mã Điều Kỳ Diệu Của Những Chiếc Lốp Xe Đua F1

Sự ‘tiến Hoá’ Của Lốp Xe F1

Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 1 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp NhËn xÐt cña héi ®ång ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 2 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp ……………………………………………………………………………………… …………… Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ngµnh c”ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh c”ng nghiÖp nÆng nãi riªng, hiÖn ®ang ®îc ®Çu t vµ u tiªn ph¸t triÓn. Bëi tû träng ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ rÊt lín cña ngµnh c”ng nghiÖp nªn ngµnh nµy bao giê còng ®îc quan t©m ®Õn hµng ®Çu vµ ®îc coi lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña ngµnh kinh tÕ ®ång thêi còng lµ chØ sè ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. §Ó thùc hiÖn môc tiªu: ” C”ng nghiÖp ho¸ – HiÖn ®¹i hãa ®Êt níc”. Mµ §¶ng vµ nhµ níc ta ®Ò ra, chóng ta ph¶i thùc hiÖn ph¸t triÓn mét sè nghµnh nh: C”ng nghÖ th”ng tin, §iÖn tö, C”ng nghÖ chÕ t¹o m¸y…. Trong ®ã nghµnh C”ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã vai trß then chèt vµ nã lµ tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn mét sè nghµnh khoa häc kü thuËt kh¸c, ®ãng gãp cña nghµnh c”ng nghÖ chÕ t¹o m¸y vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ rÊt lín. Bëi vËy viÖc ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ngµnh c”ng nghÖ chÕ t¹o m¸y cã vai trß hÕt søc quan träng vµ cã ý nghÜa kinh tÕ lín, v× nã cã thÓ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm c¬ khÝ cã chÊt lîng tèt, gi¸ thµnh h¹. Sau mét thêi gian häc tËp c¬ së lý thuyÕt c¸c m”n chuyªn ngµnh nãi chung vµ m”n chÕ t¹o m¸y nãi riªng cïng víi sù t×m hiÓu trong thùc tÕ. Chóng em ®· ®îc giao nhËn ®Ò tµi tèt Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 3 Khoa C¬ KhÝ Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp nghiÖp “thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o ª t” thñy lùc” ®©y lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh øng dông thùc tÕ cao trong s¶n xuÊt vµ chÕ t¹o. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ thùc hiÖn ®Ò tµi cßn rÊt nhiÒu thiÕu xãt còng nh viÖc tèi u tÝnh c”ng nghÖ cña s¶n phÈm do cßn thiÕu kinh nghiÖm trong thùc tÕ. Song díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn S¬n §Þnh vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c” gi¸o trong khoa C¬ KhÝ ®· gióp chóng em hoµn thµnh ®Ò tµi tèt nghiÖp cña m×nh. Do gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t×m hiÓu tµi liÖu vµ tÝnh c”ng nghÖ cña s¶n phÈm nªn kh”ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt vµ sù tèi u ho¸ cña ®Ò tµi. VËy em mong ®îc sù chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy vµ ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi tèt nghiÖp cña chóng em ®îc hoµn thiÖn h¬n vµ qua ®ã sÏ gióp chóng em nhiÒu h¬n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc thùc tÕ sau nµy. Qua ®©y chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c” gi¸o trong khoa c¬ khÝ ®Æc biÖt lµ thÇy NguyÔn S¬n §Þnh ®· trùc tiÕp híng dÉn chóng em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi. Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Nhãm sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn V¨n §Þnh §inh ViÕt §Þnh NguyÔn Tù §Þnh Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 4 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp Chương I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC LOẠI ÊTÔ Êtô là một đồ gá để kẹp chặt và giữ chi tiết trong quá trình gia công hoặc lắp ráp. Êtô gồm một thân và hai hàm kẹp (một cố định và một di động) để giữ và kẹp chặt chi tiết gia công. Êtô thực hiện lực kẹp bằng tay quay, vít-đai ố c, bằng bánh lệch tâm, bằng khí nén, bằng thuỷ lực. Êtô được chia ra: Êtô tay, Êtô lắp trên bàn thợ nguội, Êtô lắp trên bàn máy Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 5 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 6  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 7  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 8  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Cấu tạo của eto HPT-4 Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 9  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 10  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 11  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp 1. Cấu tạo nguyên lý làm việc của eto nguội. a.Cấu tạo : 1. Trục vít me . 2. Đai ốc . 3. Tay quay. 4. Mỏ tĩnh . 5. Má kẹp. 6. Mỏ động. b. Nguyên lý làm việc : khi ta quay tay quay 3 theo chiều kim đồng hồ thì trục vít me1 tiến vào ăn khớp với đai ốc 2 làm cho má động 2 cũng tiến vào tiếp xúc với chi tiết tạo ra lực kẹp .Khi gia công xong chi tiết ta quay tay quay 3 theo chiều ngược lại làm cho mỏ động tiến ra va nới lỏng chi tiết. c. Ưu nhược điểm . – Ưu điểm. + Cấu tạo đơn giản,dễ sử dụng. +giá thành chế tạo rẻ,được sử dụng rộng rãi. – Nhược điểm. + Vì kẹp chặt bằng tay nên lực kẹp không ổn định ,rễ gây biến dạng chi tiết nếu lực kẹp quá lớn, nế u lực không đủ lớn thì chi tiết có thể bị xê dịch trong quá trình gia công. 2. Cấu tạo nguyên lý làm việc của êtô vạn năng. a. Cấu tạo. Về cơ bản giống eto nguội gồm có:đế ,má động má tĩnh,trục vít me,tay quay để nâng cao tính năng làm việc người ta chế tạo ra các loại đế gắn với thân giúp thân có thể xoay theo mặt phẳng nằm ngang so với đế mộtgóc từ 0 0-360 0 nhờ thớt xoay và xoay theo mặt phẳng đứng một góc tư 0-90 0. Hai má kẹp của êtô thường là tấm phẳng có thể tháo ra để thay thế các loại má kẹp khác có hình dạng phù hợp với bề mặt chi tiết gia công . b. Nguyên lý làm việc : khi ta quay tay quaytheo chiều kim đồng hồ thì trục vít me tiến vào ăn khớp với đai ốc làm cho má động cũng tiến vào tiếp xúc với chi tiết tạo ra lực kẹp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 12 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp .Khi gia công xong chi tiết ta quay tay quay theo chiều ngược lại làm cho mỏ động tiến ra va nới lỏng chi tiết. Thân eto có thể xoay theo mặt phẳng nằm ngang so với đế 1 góc từ 0-90 0 . c. Ưu nhược điểm . – Ưu điểm : + Cấu tạo đơn giản,dễ sử dụng. +giá thành chế tạo rẻ,được sử dụng rộng rãi. +Có thể gia công được những chi tiết có hình dạng phức tạp . -Nhược điểm . +vì kẹp chặt bằng tay nên lực kẹp không ổn định ,rễ gây biến dạng chi tiết nếu lực kẹp quá lớn ,néu lực không đủ lớn thì chi tiết có thể bị xê dịch trong quá trình gia công. +Hình dáng cồng kềnh chế tạo phức tạp hơn êtô nguội + Trong các loại eto vạn năng thì loại eto có thân xoay được các góc độ khác nhau sẽ có độ cứng vững thấp hơn so với các loại eto có thân được chế tạo liền với đế Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 13 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp Ch¬ng ii: tæng quan vÒ ª t” thñY LùC I.Chøc n¨ng vµ kh¶ n¨ng øng dông cña ª t” thñy lùc 1.Chøc n¨ng. Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 14 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp £ t” lµ mét ®å g¸ v¹n n¨ng. Dïng ®Ó g¸ ®Æt gia c”ng c¸c mÆt ph¼ng, c¸c r·nh nghiªng ®¶m b¶o mét gãc ®é nµo ®ã theo yªu cÇu kü thuËt vµ ®îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng mµ kh”ng cÇn ®Õn c¸c ®å g¸ phøc t¹p cång kÒnh kh¸c. 2. Kh¶ n¨ng øng dông. £ t” thñy lùc ®îc sö dông rÊt thÝch hîp cho viÖc g¸ ®Æt chi tiÕt trªn m¸y phay vµ m¸y mµi ph¼ng. Dïng ®Ó gia c”ng c¸c chi tiÕt cã kÝch thíc võa vµ nhá. ViÖc g¸ ®Æt ®îc thùc hiÖn dÔ dµng do c¬ cÊu ®iÒu chØnh kh”ng qu¸ phøc t¹p. ViÖc ®iÒu chØnh ®îc thùc hiÖn b”ng tay th”ng qua c¸c vÝt h·m vµ bul”ng ®ai èc, ®¶m b¶o ®îc ®é chÝnh x¸c nhê v¹ch chia ®é vµ ®é cøng v÷ng khi lµm viÖc. 3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của êtô thuỷ lực. Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 15 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp a. Cấu tạo : 1. Mỏ tĩnh 2. Má êtô, có thể thay đổi dạng má trơn, má có rãnh V. Má có rãnh quả trám… 3. Mỏ động với cơ cấu thuỷ lực nằm trong . 4. Trục quay thuỷ lực 5. Tay quay 6. Mặt trượt trên thân êtô 7. Chốt hãm mỏ động eto,chốt có tác dũng dữ cho mỏ động đứng yên, khi quay tay quay thì mỏ động sẽ tiến lên để kẹp chặt chi tiết . 8. lỗ cữ êtô, lỗ có tác dụng để cắm chốt 7 qua. Mỗi khi kẹp vật có hình dạng khác nhau thì phải điều chỉnh mỏ động của êtô đến mức cữ phù hợp trước khi kẹp . 9. ống nối dài tay quay. Khi ta đưa mỏ động vào lỗ 8 trong cùng hoặc thư 2 thì ta không thể dùng tay quay nữa mà cần thêm ống nối dài này, nó có tác dụng kẹp chặt những vật nhỏ. 10. bulong đai ốc . 11. rãnh kẹp bulong đế xoay . 12. đế xoay. 13. vạch chia độ trên đế xoay. Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 16 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 17  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi tèt nghiÖp Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 18  §å ¸n Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp b. Nguyên lý hoạt động. Quá trình gá đặt chi tiết gia công trên êtô thuỷ lực được chia ra làm hai giai đoạn:kẹp chặt sơ bộ bằng cơ và kẹp chặt bằng thuỷ lực. +Giai đoạn 1: Quá trình kẹp chặt bằng cơ có nguyên lý giống với nguyên lý của các loại eto vạn năng và eto nguội . + Giai đoạn 2: Quá trình kẹp chặt bằng thuỷ lực được thực hiện sau khi kẹp chặt sơ bộ bằng cơ,để tạo ra lực kẹp lớn hơn giúp cho kẹp chặt chi tiết tốt hơn. Việc kẹp chặt băng thuỷ lực được thực hiện bằng quá trình ép dầu trong bộ xilanh-pittong c.Ưu nhược điểm. – Ưu điểm: +Trong kỹ thuật đồ gá để cơ khí hoá việc định vị kẹp chặt tháo gỡ các chi tiết khi gia công trên các máy việc kẹp chặt bằng thuỷ lực được sử dụng rộng rãi . +Thuỷ lực cho phép kẹp chặt một cách chắc chắn nên có thể tăng chế độ cắt, giảm thời gian phụ, giảm nhẹ sức lao động của người công nhân .Việc dùng truyền động thuỷ lực tác động nhanh còn tạo khả năng nâng cao độ chính xác của chi tiết gia công do có thể điều chỉnh lực kẹp và biến dạng cũng như điều chỉnh vô cấp tốc độ dịch chuyển . Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 19 Trêng §¹i Häc C”ng NghiÖp Hµ Néi  §å ¸n tèt nghiÖp +Á p suất dầu ép có thể tăng cao (12 – 25 lần ) so với áp suất khí nén ,dầu bị nén ít hơn để có lực kẹp như nhau, đường kính của các xilanh làm việc nhỏ hơn nhiều vì vậy kích thước đổ gá cứng vững hơn ,ít ồn, lực kẹp êm hơn và có thể truyền trực tiếp từ xilanh thuỷ lực đến các chi tiết. +Đồ gá truyền động thuỷ lực có thể gia công nhiều chỗ và nhiều vị trí, do dùng dầu làm chất lỏng công tác nên các bề mặt làm việc trong hệ thống đồ gá thuỷ lực được bôi trơn tốt, giảm độ mòn của các chi tiết và bộ phận. *Nhược điểm: + giá thành chế tạo cao hơn êtô vạn năng và eto nguội. +Chế tạo phức tạp hơn, phải chú ý đến các đệm làm kín trong xilanh thuỷ lực vì nếu rỉ dầu mà không được bổ xung lực kẹp sẽ giảm. +Tính chất của dầu thay đổi theo nhiệt độ, làm thay đổi đặc tính làm việc của xilanh thuỷ lực, việc chăm sóc bảo dưỡng và chống rò rỉ yêu cầu cao *kết luận : -Chế tạo ra Êtô thuỷ lực là một bước tiến với nhiều ưu điểm nổi bật so với các loại Êtô khác như : êtô nguội, vạn năng . B¶n vÏ ph©n r· Líp LT C§§H C¬ KhÝ1-K3 Khoa C¬ KhÝ 20

Tổng Hợp Các Đồ Gá Trên Máy Phay Cnc Và Cách Sử Dụng

Tầm Quan Trọng Của Êtô Trong Cơ Khí

Bài 45. Hợp Chất Có Oxi Của Lưu Huỳnh

Tính Chất Hoá Học Của Axit Photphoric H3Po4, Ví Dụ Và Bài Tập

Polyp Thanh Quản Là Gì? Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

Êto Là Gì? Công Dụng Phân Loại Eto Nhật Bãi

Ê Tô Thủy Lực Nhật Đã Qua Sử Dụng

Ê Tô Thủy Lực Vh Cho Máy Phay Cnc, Eto Thuy Luc

Đặc Tính Ê Tô Thường Và Ê Tô Thủy Lực

Cách Nhận Biết Và Phân Biệt Từ Loại Trong Tiếng Anh Đầy Đủ Nhất

Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản : Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Cốt Lõi

Ê tô là cơ cấu dùng để kẹp chặt chi tiết gia công ở vị trí cần thiết trong quá trình gia công. Ê tô gồm một than và hai hàm kẹp để giữ và kẹp chi tiết gia công. Hiện nay có rất nhiều loại Ê tô với phương thức kẹp khác nhau như : kẹp tay, vít- đai ốc, bằng khí nén, bằng thủy lực,….Vì vậy Ê tô có vai trò quan trọng trong gia công cơ khí, trong đó mặt hàng ê tô phổ biến được sử dụng nhiều này là của hãng Vertex. Ê tô Nhật bãi được sử dụng nhiều do đa dạng về sản phẩm cũng như chất lượng sản phẩm mang lại

Hình ảnh Ê tô Nhật bãi tại kho Thái Việt:

Ê tô là công cụ sử dụng phổ biến trong gia công ngành công nghiệp cơ khí. Tuy nhiên, có thể nhiều người chưa biết chúng dùng để làm gì?

là một dụng cụ kẹp dùng để giữ chặt các chi tiết trong gia công sữa chữa và lắp ráp, giúp thợ cơ khí thực hiện công việc một cách dễ dàng hơn.

– Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ê tô khác nhau từ kích thước, chức năng cho đến chất liệu. Tuy nhiên bản chất của Êtô luôn có kết cấu vững chắc, được chế tạo từ gang hoặc thép đúc giúp kẹp chặt phôi mang đến hiệu quả sử dụng cao và độ bền lâu dài.

– Ngoài ra, Ê tô có khả năng chịu nhiệt tốt, không bị biến dạng khi chịu lực tác động mạnh và chống gỉ sét dù tiếp xúc thường xuyên với sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm khắc nghiệt trong quá trình gia công, lắp ráp dụng cụ.

Phân loại Êtô

Hình ảnh ê tô Nhật cũ tại kho Thái Việt

Để dễ dàng phân biệt các loại Ê tô, người ta chia chúng thành các loại như sau:

+ Ê tô bàn khoan chuyên dụng cho các loại máy khoan, máy cắt giúp cố định các chi tiết gia công trên bàn khoan, bàn cắt hay được bắt chặt trên các bề mặt để kẹp chi tiết.

+ Ê tô bàn nguội được dùng phổ biến trên các loại máy bàn nguội để gia công các chi tiết dạng nguội như hàn xì, tháo lắp chi tiết, gá kẹp để dũa mài…

+ Ê tô bàn phay được sử dụng nhiều trên máy phay, và một số loại máy gia công cơ khí khác

+ Ê tô kẹp bàn là loại ê tô được kết hợp với bàn máy, nó sẽ đảm nhận nhiệm vụ kẹp chặt chi tiết trong quá trình gia công. Ê tô này thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo đi bất cứ đâu.

+ Ê tô kẹp ống nước dùng để kẹp, cố định các loại ống nước, ống nhựa bạn cần gia công cắt gọt, mãi dũa,…

+ Ê tô xoay 360 độ có thể xoay tròn giúp bạn xoay chỉnh vật liệu một cách linh hoạt.

Đa số các loại Ê tô này đều có thể gồm loại đế nguyên khối hoặc có mâm xoay. Êtô mâm xoay sở hữu tấm xoay cho phép quay theo vị trí tròn bất kỳ.

Bởi độ vững chắc và chính xác của Ê tô quyết định rất lớn đến kết quả gia công sửa chữa, vì vậy hãy lựa chọn loại Ê tô chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu công việc.

Công dụng Ê tô

Hình ảnh ê tô Nhật đã qua sử dụng tại kho Thái Việt

là thiết bị công nghệ vạn năng được sử dụng trong gia công các chi tiết đơn chiếc hoặc sản xuất loạt nhỏ. Ê tô là công cụ sử dụng phổ biến trong gia công ngành cơ khí. Đối với các xưởng gia công cơ khí thì Ê tô được dùng để kẹp các chi tiết cho các thợ sửa chữa nguội. Đối với các bàn máy được kết hợp cùng với ê tô làm nhiệm vụ kẹp chặt chi tiết trong quá trình gia công cơ.

– Khi đến với chúng tôi quý khách sẽ chẳng phải lo lắng gì về sản phẩm cả vì chúng tôi cung cấp 100% hàng thật, chất lượng với đầy đủ các giấy tờ, giấy chứng nhận CO-CQ và các phụ kiện đi kèm khác, được bảo hành chu đáo 6 -12 tháng kể từ ngày xuất hàng.

– Để sở hữu một sản phẩm “CHÍNH HÃNG” , với các thông số kỹ thuật AN TOÀN cho người sử dụng:

Quý khách vui lòng liên hệ Thái Việt theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÁI VIỆT

Trụ sở : Số 569 Nguyễn Đức Thuận – Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

Ê Tô Là Gì? Cấu Tạo, Công Dụng Và Cách Sử Dụng Ê Tô

Bài Tập Viết Công Thức Cấu Tạo Của Các Phân Tử

Cấu Tạo, Cách Viết 29 Chữ Cái

Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Của H2S04, Hn03 Theo Quy Tắc Bát Tử

Cách Viết Công Thức Cấu Tạo Của Các Phân Tử Hay, Chi Tiết

Cấu Tạo Máy Thủy Bình, Cấu Tạo Của Máy Thủy Bình

Cấu Tạo Và Những Chức Năng Của Máy Thủy Bình

Cấu Tạo Máy Thủy Bình? Phân Loại Chức Năng Máy Thủy Bình? ⋆

Máy Thủy Bình Để Làm Gì

Tổng Quan Về Máy Thủy Bình

Máy Thủy Bình Là Gì

Máy thủy bình là một thiết bị phổ biến trong ngành xây dựng hiện nay đã có nhiều phát kiến mới trong các thiết bị máy móc để giúp con người thực tối ưu mọi công việc như trước. Cụ thể đối với công tác đo đạc xây dựng- một công việc đòi hỏi tính chính xác cao, nhờ có những chiếc auto level mà những công việc như đo cao, đo xa, đo góc hay đo chênh đều được các người kỹ sư thực hiện vô cùng nhanh chóng với chiếc máy này. Bài viết sẽ nói về cấu tạo máy thủy bình chuẩn xác nhất

Hiện nay, có một số loại Automatic Level đồi mới uy tín như máy đo cao độ Sokkia hay máy đo chênh cao topcon. Các bạn có thể tham khảo và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời với giá cực phổ thông.

Cấu tạo của máy thủy bình-tuyệt phẩm trong đo đạc trong bài viết sau

Cấu tạo máy thủy bình được chia làm 5 bộ phận chính

Thân máy thủy chuẩn thường được bao bọc bởi lớp vỏ kim loại vô cùng chắc chắn. Với lớp vỏ này đảm bảo máy được bảo vệ một cách an toàn và bền bỉ theo thời gian. Tại đây, chúng ta cũng có thể nhận biết các hãng máy dễ dàng hơn thông qua màu sắt chủ đạo và hình dáng của từng loại.

Đây là một linh kiện kèm theo không thể thiếu. Bộ phân này sẽ được đặt vào điểm tựa một cách chắc chắn giúp giữ cho máy cân bằng để có thể đo đạc và cho ra những thông số thật chuẩn xác. Bên cạnh đó chiếc mia của máy có chức năng giúp người sử dụng dùng để ngắm điểm cần đo.

Tiếp theo mình sẽ đi vào các chi tiết quan trọng cấu tạo của máy thủy bình bên trong chiếc máy thủy chuẩn là mặt thủy chuẩn. Mặt thủy chuẩn được thế giới quy ước là độ cao trung bình của mặt nước biển. T hiết bị ống thủy, bao gồm bọt thủy tròn dùng để cân máy sơ bộ, còn bọt thủy dài còn lại dùng để cân máy chính xác !

Ông kính được thiết kế để nhắm và đo các điểm bao gồm Vật kính , thị kính, ốc điều quang, kính điều quang.

5. Đế máy

Phần đế máy gồm các bộ phận như ốc cân, ốc vi động, ốc hãm và ốc điều chỉnh .

Nguyên lý cấu tạo máy thủy bình

Để có thể đo được chênh cao giữa 2 điểm trên thực địa thì chiếc máy này dựa vào nguyên lý tia ngắm nằm ngang để đọc số trên mia từ đó đưa ra được giá trị chênh cao giữa 2 điểm trên thực địa một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất

Liên hệ để giải đáp mọi thắc mắc

Những Kiều Máy Nén Khí Thường Gặp

Cấu Tạo Và Nguyên Lý Làm Việc Của Blốc Roto Điều Hòa ⋆ Trường Dạy Nghề Thanh Xuân

Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Các Loại Máy Nén Khí

Những Lưu Ý Khi Chọn Bơm Thủy Lực Cho Máy Rải Thảm Demag

Máy Rửa Siêu Âm Nha Khoa

Bài 2: Cấu Tạo

# Ic Sò Quang,cấu Tạo ,ứng Dụng Của Ic Sò Quang

Cách Khắc Phục Iphone 6 Liệt Phím Home Và Nút Nguồn

Mua Nút Home Iphone 5S

Thay Màn Hình Iphone Hay Thay Mặt Kính Iphone, Bạn Đã Biết Chưa?

Dạy Sửa Chữa Iphone Chuyên Sâu Phần Cứng Và Phần Mềm

BÀI 2: CẤU TẠO – NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

1. Cấu tạo

Op-Amps lý tưởng có cấu tạo như hình vẽ

– Khối 2: Tầng khuếch đại trung gian, bao gồm nhiều tầng khuếch đại vi sai mắc nối tiếp nhau tạo nên một mạch khuếch đại có hệ số khuếch đại rất lớn, nhằm tăng độ nhay cho Op-Amps. Trong tẩng này còn có tầng dịch mức DC để đặt mức phân cực DC ở ngõ ra.

– Khối 3: Đây là tầng khuếch đại đệm, tần này nhằm tăng dòng cung cấp ra tải, giảm tổng trở ngõ ra giúp Op-Amps phối hợp dễ dàng với nhiều dạng tải khác nhau.

Op-Amps thực tế vẫn có một số khác biệt so với Op-Amps lý tưởng. Nhưng để dễ dàng trong việc tính toán trên Op-Amps người ta thường tính trên Op-Amps lý tưởng, sau đó dùng các biện pháp bổ chính (bù) giúp Op-Amps thực tế tiệm cận với Op-Amps lý tưởng. Do đó để thuận tiện cho việc trình bày nội dung trong chương này có thể hiểu Op-Amps nói chung là Op-Amps lý tưởng sau đó sẽ thực hiện việc bổ chính sau.

2. Nguyên lý làm việc

Dựa vào ký hiệu của Op-Amps ta có đáp ứng tín hiệu ngõ ra Vo theo các cách đưa tín hiệu ngõ vào như sau:

– Đưa tín hiệu vào ngõ vào đảo, ngõ vào không đảo nối mass: Vout = Av0.V+

– Đưa tín hiệu vào ngõ vào không đảo, ngõ vào đảo nối mass: Vout = Av0.V-

– Đưa tín hiệu vào đổng thời trên hai ngõ vào (tín hiệu vào vi sai so với mass): Vout = Av0.(V+-V-) = Av0.(ΔVin)

Để việc khảo sát mang tính tổng quan, xét trường hợp tín hiệu vào vi sai so với mass (lúc này chỉ cần cho một trong hai ngõ vào nối mass ta sẽ có hai trường hợp kia). Op-Amps có đặc tính truyền đạt như hình sau

Trên đặc tính thể hiện rõ 3 vùng:

– Vùng khuếch đại tuyến tính: trong vùng này điện áp ngõ ra Vo tỉ lệ với tín hiệu ngõ vào theo quan hệ tuyến tính. Nếu sử dụng mạch khuếch đại điện áp vòng hở (Open Loop) thì vùng này chỉ nằm trong một khoảng rất bé.

– Vùng bão hoà dương: bất chấp tín hiệu ngõ vào ngõ ra luôn ở +Vcc.

– Vùng bão hoà âm: bất chấp tín hiệu ngõ vào ngõ ra luôn ở -Vcc.

Trong thực tế, người ta rất ít khi sử dụng Op-Amps làm việc ở trạng thái vòng hở vì tuy hệ số khuếch đại áp Av0 rất lớn nhưng tầm điện áp ngõ vào mà Op-Amps khuếch đại tuyến tính là quá bé (khoảng vài chục đến vài trăm micro Volt). Chỉ cần một tín hiệu nhiễu nhỏ hay bị trôi theo nhiệt độ cũng đủ làm điện áp ngõ ra ở ±Vcc. Do đó mạch khuếch đại vòng hở thường chỉ dùng trong các mạch tạo xung, dao động. Muốn làm việc ở chế độ khuếch đại tuyến tính người ta phải thực hiện việc phản hồi âm nhằm giảm hệ số khuếch đại vòng hở Av0 xuống một mức thích hợp. Lúc này vùng làm việc tuyến tính của Op-Amps sẽ rộng ra, Op-Amps làm việc trong chế độ này gọi là trạng thái vòng kín (Close Loop).

3. Nguồn cung cấp

Op-Amps không phải lúc nào cũng đòi hỏi phải cung cấp một nguồn ổn áp đối xứng ±15VDC, nó có thể làm việc với một nguồn không đối xứng có giá trị thấp hơn (ví dụ như +12VDC và -3VDC) hay thậm chí với một nguồn đơn +12VDC. Tuy nhiên việc thay đổi về cấu trúc nguồn cung cấp cũng làm thay đổi một số tính chất ảnh hưởng đến tính đối xứng của nguồn như Op-amps sẽ không lấy điện áp tham chiếu (reference) là mass mà chọn như hình sau:

Mặc dù nguồn đơn có ưu điểm là đơn giản trong việc cung cấp nguồn cho op-amps nhưng trên thực tế rất nhiều mạch op-amps được sử dụng nguồn đôi đối xứng.

4. Phân cực cho op-amps làm việc với tín hiệu ac

5. Mạch so sánh và Schmitt Trigger

Hai dạng mạch này có một điểm chung là được phân cực để làm việc ở vùng bão hoà. Tuy nhiên giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt.

a. Mạch so sánh

Mạch so sánh tận dụng tối đa hệ số khuếch đại vòng hở trong op-amps (tối thiểu khoảng 100 000 lần) và được chế tạo thành những vi mạch chuyên dụng (comparators) như LM339, LM306, LM311, LM393, NE527, TLC372 … Các VI MẠCH NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ ĐÁP ỨNG RẤT NHANH THEO SỰ THAY ĐỔI CỦA TÍN HIỆU VÀO (Slew rate khoảng vài ngàn volt/microsecond). Tuy nhiên với đáp ứng cực nhanh như vậy đôi lúc dẫn đến những phiền toái, ví dụ trong mạch điện sau

Rõ ràng tín hiệu ngõ ra bị dao động mỗi khi chuyển trạng thái, điều này rất nguy hiểm cho các mạch phía sau. Để khắc phụ nhược điểm trên người ta sử dụng mạch Schmitt Trigger.

b. Mạch Schmitt Trigger

Mạch Schmitt Trigger là mạch so sánh có phản hồi như hình sau

Lúc này do vin so sánh với tín hiệu ngõ vào v+ là điện thế trên mạch phân áp R4-R2, nên theo sự biến thiên giữa hai mức điện áp của vout, mạch Schmitt Trigger cũng có hai ngưỡng so sánh là VH và VL.

Qua hình trên ta nhận thấy, mạch Schmitt Trigger là mạch so sánh vin theo hai ngưỡng VH và VL. Khi điện áp vin vượt qua VH thì giá trị của vout là 0V và khi vin thấp hơn VL thì vout sẽ ở +Vcc (nghĩa là có sự đảo pha). Để minh hoạ trực quan cho dạng mạch này người ta thường sử dụng ký hiệu

Mạch Schmitt Trigger còn có một dạng ký hiệu khác ngược chiều với ký hiệu trên khi ta thay đổi cực tính ngõ vào vin, lúc này vin và vout sẽ đồng pha.

Ic Lm358 Là Gì? Tìm Hiểu Về Sơ Đồ Và Nguyên Lý Của Lm358

Tìm Hiểu Về Ic Lm358

Ic Là Gì? Lịch Sử Ra Đời Và Công Dụng Của Ic Trong Đời Sống

Cấu Tạo Của Khối Nguồn Xung Bên Trong Bếp Từ

Nguồn Switching Là Gì? Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Bộ Nguồn Xung

🌟 Home
🌟 Top