Top 20 # Cấu Trúc Dùng How Often / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Cấu Trúc How Often Trong Tiếng Anh, Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng / 2023

1. Cấu trúc How often

Để hỏi về mức độ thường xuyên thực hiện một hành động, chúng ta sử dụng cấu trúc:

Câu hỏi: How often + do/does +chủ ngữ +động từ? Trả lời: Chủ ngữ + động từ + cụm trạng từ chỉ tần suất.

How often do you visit your grandparents? -I visit my grandparents once a week. (Bạn có thường xuyên đi thăm ông bà không?- Tôi đi thăm ông bà một lần một tuần)

How often do you go to Korean restaurants? – Sometimes. (Bạn có thường xuyên đi đến nhà hàng Hàn Quốc không? -Thỉnh thoảng)

How often do you go to the theatre? (Bạn có thường đi đến rạp chiếu phim không?)

So sánh cấu trúc “How often” với cấu trúc “How”:

How thường được dùng trong cấu trúc câu hỏi thăm sức khỏe (How are you?) và câu hỏi về phương tiện đi lại “How + do/does + S+ V”.

Khi trả lời các câu hỏi về phương tiện, chúng ta thường sử dụng cấu trúc: By + Phương tiện đi lại.

Lưu ý: trong trường hợp bạn đi bộ, thì sẽ sử dụng câu trả lời “On foot” hoặc khi cưỡi ngựa thì bạn nói “On horseback” (bằng xe ngựa).

2. Cách trả lời cấu trúc How often

Khi trả lời các câu hỏi với “How often”, chúng ta thường sử dụng các cụm trạng từ chỉ tần suất. Cụm trạng từ chỉ tần suất là một nhóm các từ đi cùng nhau để miêu tả mức độ thường xuyên xảy ra của một sự việc nào đó.

Cách trả lời dễ nhất cho những câu hỏi về tần suất là sử dụng những cụm từ chỉ mức độ thường xuyên như: always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), normally/ Generally (thông thường), occasionally (thỉnh thoảng), sometimes (đôi khi), hardly/ seldom/rarely (hiếm khi), never (không bao giờ).

Cách hình thành các cụm trạng từ chỉ tần suất như sau:

2.1. Cụm trạng từ miêu tả số lần hành động xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách hình thành: Từ chỉ số lần + a +từ chỉ khoảng thời gian (day/week/month/year…)

Từ ba lần trở lên chúng ta sẽ sử dụng “số đếm + times”

Một số thành ngữ chỉ mức độ thường gặp bạn có thể tham khảo để nâng điểm tiếng Anh của mình trong các bài thi nói như:

2.2. Cụm trạng từ chỉ tần suất bắt đầu bằng “Every”

Cách hình thành: Every + các buổi hàng ngày, các danh từ chỉ ngày, tháng, tuần, năm.

Cách hình thành: On + danh từ chỉ các ngày trong tuần ở dạng số nhiều

3. Một số cấu trúc với How khác

Bên cạnh cấu trúc How often, một số câu hỏi với “How” khác thường được sử dụng trong tiếng Anh như:

1. How + be + N? (Cái gì đó như nào?) 2. How long + trợ động từ + S+ V? (Mất bao lâu để làm cái gì?) 3. How + adj + tobe + N? (Hỏi về thông tin của một sự vật, sự việc nào đó?)

Câu hỏi về tuổi:

4. How many/ How much…?(Câu hỏi về số lượng)

Cấu trúc: How many + trợ động từ + S+ V ? (How many được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ đếm được)

How much + trợ động từ + S+ V? (How much được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ không đếm được)

Cấu trúc How much còn được sử dụng để hỏi giá của đồ vật:

How much + trợ động từ + S+ cost?

Cấu Trúc How Long, Câu Hỏi Thường Dùng Với How Long / 2023

Khi muốn hỏi ai đó về một khoảng thời gian hoặc bao lâu chắc chắn phải dùng đến How long, đây là câu hỏi thông dụng trong các cuộc hội thoại trong tiếng anh, chi tiết về cấu trúc how long cũng như một số câu hỏi thường gặp với how long sẽ có đầy đủ ở bài học bên dưới.

How long: bao lâu

Trong Tiếng Anh, How long có những cách dùng phổ biến như sau:

– How long được dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian người nào đó đã dành để làm việc gì.

– How long dùng để đặt câu hỏi về độ dài được đo đạc của một vật nào đó.

– Khi đặt câu hỏi với How long, thời gian đó thường là một khoảng thời gian cụ thể với thời gian bắt đầu và kết thúc.

2. Cấu trúc đặt câu hỏi với How long.

Form 1: How long + do/does/did + S + Vinf…?

➔ Cấu trúc How long ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. How long sẽ được dùng để đặt câu hỏi về thời gian người nào đó làm/ đã làm việc gì.

Ex: How long does she go to school? (Cô ấy đi đến trường mất bao lâu?)

Form 2: How long + have/has + S + Ved/PII…?

➔ Cấu trúc How long ở thì hiện tại hoàn thành và cũng có nghĩa tương tự với dạng 1 bên trên.

Ex: How long has it rained? (Trời đã mưa kéo dài bao lâu?)

Form 3: How long does it take + (O) + to Vinf…?

➔ Cấu trúc How long mang nghĩa Ai đó mất bao lâu để làm việc gì. Cấu trúc How long chỉ khoảng thời gian của một hành động.

Answer: It takes + (O) + time + to Vinf,,,

(Ai đó mất … thời gian để làm…)

Ex: How long does it take to get to Ho Chi Minh City by plane?

(Mất bao nhiêu thời gian để đi tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay?)

It takes 2 hours to get to Ho Chi Minh City by plane.

(Mất 2 tiếng để đi tới thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay).

3. Một số mẫu câu hỏi với How long.

a. Câu hỏi với How long về độ dài của vật.

How long was the birthday dress?

(Chiếc váy sinh nhật dài bao nhiêu?)

It was really very short.

(Nó thực sự rất ngắn).

b. Câu hỏi với How long về khoảng thời gian.

– How long has Jim been a lawyer? – About 4 years.

(Jim trở thành một luật sư mất bao lâu? – Khoảng 4 năm.)

-How long have you learning English? – I have been learning English for 7 years.

(Bạn đã học Tiếng Anh bao lâu rồi? – Tôi đã đang học Tiếng Anh được khoảng 7 năm).

-How long has Kin been waiting? – Only for a minute/ An hour.

(Kin đã đang đợi bao lâu rồi? – Chỉ khoảng 1 phút/ Một tiếng).

c. Câu hỏi How long với cấu trúc How long does it take…?

How long does it take her to speak English fluently? – It takes her 2 years to speak English fluently.

(Cô ấy đã dành thời gian bao lâu để nói thành thạo Tiếng Anh? – Cô ấy mất 2 năm để nói thành thạo Tiếng Anh).

How Long, How Many Times, When: Cấu Trúc, Cách Dùng &Amp; Phân Biệt / 2023

a.Cách dùng

How long thường được dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu và thời gian đó sẽ là một khoảng thời gian cụ thể với thời gian bắt đầu và kết thúc. Cấu trúc này thường được dùng với giới từ ” ” hoặc ” ” trong câu trả lời.

Only for a minute or two.

Chỉ khoảng một hay hai phút.)

How long will the concert last ?

It should be over by ten o’clock, I think.

Tôi nghĩ là đến khoảng 10h.)

How long cũng sử dụng khi muốn hỏi về độ dài được đo đạc của một vật nào đó.

I see you are growing your hair. How long do you want it to be?

Ngoài ra, How long là câu hỏi để hỏi khoảng thời gian ai đó dành thời gian để làm việc gì.

How long does it take she to write this story?

How long + do/does/did + S + V(infinitive)…?

Cấu trúc được chia ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn.

Cấu trúc How long này dùng để hỏi thời gian ai đó làm hoặc đã làm một việc gì đó.

How long + have/has + S + Ved/PII…?

How long chia ở thì hiện tại hoàn thành và cũng có nghĩa tương tự với cấu trúc 1 bên trên.

How long does it take + (O) + to V(infinitive)…?

Cấu trúc này mang nghĩa ” Ai đó mất bao lâu để làm việc gì”.

Câu hỏi với How long chỉ khoảng thời gian của một hành động nào đó xảy ra.

Answer: It takes + (O) + time + to V(infinitive)…

(Ai đó mất … thời gian để làm…)

It takes 6 hours to get to their hometown by train.

How many times được sử dụng khi ta muốn hỏi về một con số cụ thể mỗi lần một việc xảy ra.

How many times did you visit them last summer?

b. Cấu trúc

How many times + do/does/did + S + V(infinitive)…?

Almost every weekend.

Hầu như mỗi cuối tuần.) How many times + has/have + S + V(P2)…? Lưu ý :

Cấu trúc How often được dùng thường xuyên hơn trong khi How many times để hỏi một việc gì đó xảy ra thường xuyên như thế nào.

Không giống với How many times thường dùng để nói tới những dịp trong quá khứ, How often được sử dụng để nói tới các tình huống trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

a. Cách dùng

Về mặt ý nghĩa, When chỉ một mốc thời gian xác định hoặc điều gì xảy ra tại một thời điểm cụ thể. Nó được dùng để đặt câu hỏi về mốc thời gian rõ ràng, chính xác.

b. Cấu trúc

Cấu trúc chung: When + trợ động từ + S + V…?

Động từ chính khi chia phụ thuộc vào thì của trợ động từ.

Một số cấu trúc cụ thể: Khi câu trả lời có “cụm thời gian + ago”. Khoảng 3 ngày trước.) When + động từ ở dạng quá khứ đơn.

When I was 6 years old.

Khi tôi lên 6 tuổi.) Khi câu hỏi chứa giới từ (on/ in/ at…)+ thời gian ở dạng tương lai.

On Saturday this week.

Vào thứ 7 tuần này.) When + động từ ở dạng hiện tại đơn.

When she arives.

Khi cô ấy đến.) Not until + thời gian ở dạng tương lai.

Not until next year.

Mãi cho đến tận năm sau.) Lưu ý:

When không chỉ được dùng với câu hỏi mà còn dùng với câu khẳng định khi muốn nói về hai hành động đồng thời xảy ra trong một thời gian ngắn hay đề cập tới một giai đoạn, thời kì của cuộc sống.

Ex : He was shocked when I told him.

I went there when I was a child.

Cần hiểu rõ và phân biệt được when và while. Cấu trúc when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Còn while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy đồng thời với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

a. How long và how many times

How long dùng để hỏi về một khoảng thời gian, còn how many times hỏi về số lần cụ thể xảy ra hành động nào đó.

How many times did the phone ring last night?

b. How long và when

When thường dùng với các động từ chỉ hành động “action verbs” như: start/begin (bắt đầu), buy (mua), play (chơi), go (đi), visit (thăm),…

How long thường dùng với động từ chỉ trạng thái “status verbs” như: know (biết), like/love (thích), want (muốn), need (cần),…

Ngoài ra, How long là câu hỏi về khoảng thời gian (bao lâu) còn when là câu hỏi về mốc thời gian cụ thể (khi nào).

Bài tập vận dụng

XEM THÊM:

Cấu Trúc How Many Và How Much / 2023

1. Cấu trúc How many và cách dùng

How many là gì?

“How many” có nghĩa là “bao nhiêu”. 

Ví dụ:

How many bikes are there?

(Có bao nhiêu chiếc xe đạp?)

How many cakes are in the box?

(Có bao nhiêu cái bánh trong hộp?)

Cấu trúc How many và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc How many chỉ đi cùng với các danh từ đếm được số nhiều, sử dụng để hỏi về số lượng. 

Cấu trúc How many với động từ to be

Công thức

How many + N (số nhiều) + are there?

➔ There is/ are + số lượng

Ví dụ:

How many bikes are there? – There is only one.

(Có bao nhiêu chiếc xe đạp?- Chỉ có một thôi.)

How many birds are there in the tree? – There are 6 birds.

(Có bao nhiêu con chim trên cây? – Có 6 con chim.)

Cấu trúc How many với động từ thường

Công thức

How many + N (số nhiều) + do/does/did + S + V (nguyên mẫu)?

➔ S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How many wooden horses did Mike make?

(Mike làm được bao nhiêu con ngựa gỗ?)

➔ Mike made three wooden horses. (Mike làm ba con ngựa bằng gỗ.)

How many cakes does the chef need?

(Đầu bếp làm bao nhiêu cái bánh?)

➔ The chef needs nine cakes. (The chef makes nine cakes.)

How much là gì?

“How much” có nghĩa là “bao nhiêu”, được sử dụng để hỏi về số lượng hoặc giá cả.

Chỉ sử dụng How much với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

How much rice is in the barrel?

(Hỏi số gạo trong thùng là bao nhiêu?)

How much is this dress?

(Cái váy này bao nhiêu tiền?)

Cách dùng How much trong tiếng Anh

How much hỏi về số lượng

Với động từ tobe:

How much + N (không đếm được) + is there?

➔ There is/ are + số lượng../ Từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How much water is in the kettle?

(Có bao nhiêu nước trong ấm?)

➔ About 1 liter. (Khoảng 1 lít.)

How much money is in the safe?

(Có bao nhiêu tiền trong két?)

➔ There is 1 billion. (Có 1 tỷ.)

Với động từ thường:

How much + N (không đếm được) + do/ does/ did + S + V?

→ S + V + số lượng

Ví dụ:

How much money do you have?

(Bạn có bao nhiêu tiền?)

➔ I have 5 millions. (Tôi có 5 triệu.)

How much paddy does Mr. Smith harvest this year?

(Ông Smith thu hoạch được bao nhiêu thóc trong năm nay?)

➔ 19 tons.(19 tấn.)

How much hỏi về giá cả

Với động từ to be:

How much + is/ are + S?

➔ S + is/ are + giá tiền

Ví dụ:

How much are 5 packs of snacks?

(5 gói bim bim là bao nhiêu?)

➔ 5 packs of snacks are 30.000 VNĐ (5 gói bim bim có giá 30,000 VND)

How much is this Macbook Pro?

(Macbook Pro này giá bao nhiêu?)

➔ More than 50 millions. (Hơn 50 triệu đồng.)

Với động từ “cost”:

How much + do/ does + S + cost?

➔ S + cost + giá tiền

Ví dụ:

How much does this ball cost?

(Quả bóng này giá bao nhiêu?)

➔ This ball costs 2 dollars. (Quả bóng này có giá 2 đô la.)

How much do the 2 benches cost?

(2 cái ghế dài giá bao nhiêu?)

➔ Ten dollars (Mười đô la.)

Cả hai cấu trúc How many và How much đều dùng để hỏi về số lượng, tuy nhiên cách dùng how much và how many khác nhau ở danh từ kết hợp phía sau:

How many

: Sử dụng với danh từ đếm được số nhiều;

How much:

Sử dụng với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

How many

models does Mike own?

(Mike sở hữu bao nhiêu mô hình?)

How much

money does Mike have in his wallet? 

(Mike có bao nhiêu tiền trong ví?)

Ngoài ra hỏi về về số lượng, How much còn được sử dụng để hỏi về giá, cấu trúc How many thì không.

Ví dụ:

How much

is Nguyen Anh’s new novel?

How many

is Nguyen Anh’s new novel?

KHÔNG SỬ DỤNG.

(Tiểu thuyết mới của Nguyễn Ánh giá bao nhiêu?)

4. Bài tập cấu trúc How many và How much

Bài tập: Điền How many/ How much phù hợp vào chỗ trống:

………………… milk is there in the fridge?

………………… languages can you speak?

………………… apples do you want?

………………… girls are there in your class?

………………… water do you drink everyday?

.………………….. pens are there in your bag?

………………… loaves of bread does she want?

………………… kilos of rice does your mother need?

Đáp án:

How much

How many

How many

How many

How much

How many

How many

How many