Top 15 # Cấu Trúc If Else Trong Php / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Cấu Trúc Điều Khiển If Else Trong Php / 2023

Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Biểu thức điều khiển dùng để rẽ nhánh việc thực hiện các chức năng theo các biểu thức điều kiện khác nhau

Các Cấu Trúc Điều Khiển

Câu lệnh if

Câu lệnh if else

Câu lênh if…elseif…else

Câu lệnh điều kiện lồng nhau

Cấu Trúc If

Câu lệnh if xác định thực thi đoạn chương trình khi giá trị trả về của phép toán là true

<?php if (biểu thức điều kiện) {     }

Xây Dựng Biểu Thức Điều Kiện

Biểu thức điều kiện đơn: Sử dụng phép toán so sánh để thiết lập giá trị so sánh hai biểu thức trả về true hoặc false

$number<0 $username ==''

($username == 'PhanCuong') && ($password == 'admin') !is_numeric($number) !empty($error)

Chú ý

Tránh nhầm lẫn toán tử gán (=) và toán tử (==). Toán tử (==) chuyên dùng so sánh

Câu Lệnh If

Câu lệnh if dùng để xác định thực thi đoạn chương trình nếu giá trị trả về của phép toán là true

<?php if (biểu thức điều kiện) {     }

Câu Lệnh If Else

Câu lệnh if… else để xác định việc thưc hiện chương trình khi giá trị trả về true hoặc false

<?php if (biểu thức điều kiện) {     }else{      }

Câu lệnh If ElseIf...Else

Cấu trúc trên để thực hiện các đoạn chương trình theo từng phân khúc khác nhau.

<?php if (Điều kiện 1) {     } elseif(Điều kiện 2) {    } ... elseif(Điều kiện n){    }else{     }

Bài tập: Chuyển đổi thang điểm 10 sang thang điểm tín chỉ A, B, C, D, F

Cấu trúc câu lệnh if lồng nhau

Là cấu trúc điều kiện phục thuộc vào các điều kiện khác

<?php if (Điều kiện 1) {         if(Điều kiện 2){             } }

Bài tập: Viết chương trình giải phương trình bậc hai

Câu Lệnh If Else Trong Php / 2023

Các vấn đề ta đề cập từ đầu bài cho đến nay chỉ cho phép chúng ta viết chương trình chạy theo một trình tự từ trên xuống và không bỏ qua một đoạn code nào ( trừ phần ghi chú ). Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào ta cũng muốn chương trình chạy hết các dòng lệnh đó. Vì thế câu lệnh if else trong php ra đời giúp ta giải quyết vấn đề này.

1. Câu lệnh điều kiện là gì ?

Câu lệnh điều kiện if else cho phép ta thay đổi luồng của chương trình dựa trên một điều kiện nào đó. Nếu điều kiện là đúng (true) thì chương trình sẽ được thực hiện, ngược lại nếu điều kiện đưa ra là sai (false) thì nội dung công việc đó sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: để kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ ta thực hiện các bước sau:

2. Câu lệnh điều kiện if

Câu lệnh if cho phép ta đưa ra các quyết định dựa trên việc kiểm tra điều kiện nào đó đúng (true) hay sai (false). Cú pháp như sau:

if ($bieuthuc) { }

Ví dụ: Chương trình kiểm tra một số chẵn hay lẻ

$so_can_kiem_tra = 12; $so_du = $so_can_kiem_tra % 2; if ($so_du == 0){ echo 'Số '.$so_can_kiem_tra.' Là Số Chẵn'; }

Dòng thứ 1: Gán cho biến $so_can_kiem_tra giá trị = 12

Dòng thứ 2: Chia biến $so_can_kiem_tra / 2 và lấy số dư của phép chia (toán tử % dùng để chia lấy số dư, nếu bạn chưa biết toán tử này vui lòng đọc lại bài toán tử và biểu thức trong php).

Dòng thứ 3: Kiểm tra số dư có bằng 0 hay không? Nếu bằng không thì nó sẽ chạy dòng lệnh bên trong thẻ mở { và thẻ đóng }. Nội dung câu lệnh bên trong sẽ xuất ra màn hình thống báo là số chẵn.

Biểu Thức chứa trong cặp dấu ngoặc () chính là các biêu thức quan hệ

Toán tử dấu chấm . dùng để nối hai chuỗi lại với nhau.

Trong một khối lệnh nếu bên trong chứa nhiều hơn 2 lệnh thì phải có cặp ngoặc nhọn {} dùng để mở khối lệnh và đóng khối lênh, như vậy trình biên dịch sẽ hiểu đây là một khối lệnh và nó sẽ thực thi hết khối lệnh này. Ở ví dụ trên trong câu if chỉ có một lệnh xuất ra màn hình nên cặp ngoặc nhọn này ta có thể có hoặc không có cũng không sao.

Ví dụ: Chương trình kiểm tra có phải năm nhuận hay không?

(Năm nhuận là năm chia hết cho 4 hoặc 400 nhưng không chia hết cho 100)

Bước 1: Nhập vào năm cần kiểm tra.Bước 2: kiểm tra xem năm đó có chia hết cho 4 hoặc là 400 hay khôngBước 3: Xuất ra màn hình nếu điều kiện ở bước 2 là đúng.

Bài giải:

$nam = 1990; if ($kiem_tra == true){ echo 'Năm ' . $nam . ' Là Năm Nhuận'; }

3. Câu lệnh If else trong php

Lệnh if dùng để kiểm tra một điều kiện có đúng hay không? Giả sử trường hợp ngược lại điều kiện không đúng thì sẽ thực hiện điều gì ? để giải đáp câu hỏi này ta sẽ nghiên cứu đến lệnh if else trong php

if ($bieuthuc){ } else{ }

Nếu $bieuthuc đúng thì Những Câu Lệnh 1 sẽ được thực hiện và Những Câu Lệnh 2 sẽ không được thực hiện.

Ngược lại thì nó sẽ không cần kiểm tra nữa và thực hiện Những Câu Lệnh 2.

Ví dụ: kiểm tra năm nay là năm chẵn hay năm lẽ, xuất ra màn hình kết quả chẵn hay lẽ.

Bước 1: Nhập nămBước 2: Chia cho 2 và lấy số dưBước 3: Kiểm tra xem số dư có bằng 0 hay không? Nếu bằng không là năm chẵn, ngược lại là năm lẽ

$nam = 2014; $so_du = $nam % 2; if ($so_du == 0){ echo 'Năm ' . $nam . ' Là Năm Chẵn'; } else{ echo 'Năm ' . $nam . ' Là Năm Lẻ'; }

Giải thích

Bước 1: Nhập vào biến $nam giá trị 2014;Bước 2: Lấy số dư khi chia năm 2014 cho 2 và gán vào biến$so_du (lúc này số dư = 0)Bước 3: Kiểm tra xem $so_du == 0 hay không? vì số dư bằng 0 nên thõa mãn điều kiện nên nó chạy vào biểu thức trong khối if và xuất ra màn hình “Năm 2014 Là Năm Chẵn”. Nó sẽ không đoạn code ở trong câu lệnh else.

Giả sử ta nhập $nam =2013 ta thực hiện tương tự:

Bước 1: Nhập vào biến $nam giá trị 2013Bước 2: Lấy số dư khi chia năm 2014 cho 2 và gán vào biến $so_du (lúc này số dư = 1)Bước 3: Kiểm tra xem $so_du == 0 hay không? vì số dư bằng 1 khác 0 nên nó sẽ bỏ qua khối lệnh trong if và chạy vào khối lệnh trong else nên xuất ra màn hình “Năm 2013 Là Năm Lẻ”.

4. Kết hợp nhiều câu lệnh if else trong php

Trong thực tế không phải lúc nào cũng chỉ có 2 điều kiện mà sẽ có hàng chục điều kiện khác nhau, lúc này ta phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa 2 lệnh if và else để xử lý.

Ví dụ: Nhập vào một màu và kiểm tra:

Nếu là màu xanh thì xuất ra màn hình dòng chữ “Đây Là Màu Xanh”.

Nếu là màu đỏ thì xuất ra dòng chữ “Đây là màu đỏ”.

Nếu là màu vàng thì xuất ra dòng chữ “Đây là màu vàng”.

Các màu còn lại thì xuất ra dòng chữ “Các màu khác”.

Hướng dẫn:

Nếu màu bằng ‘màu xanh’ thì xuất ra màn hình “Đây là màu xanh”,

Ngược lại nếu bằng ‘màu đỏ’ thì xuất ra màn hình “Đây là màu đỏ”,

Ngược lại nếu bằng ‘màu vàng’ thì xuất ra màn hình ‘Đây là màu vàng’,

Ngược lại không cần kiểm tra gì nữa vì là trương hợp cuối cùng, không phải là các trưởng hợp ở trên nên ta xuất ra màn hình “Các màu khác”.

Bài giải:

$mau = 'màu xanh'; if ($mau == 'màu xanh'){ echo 'Đây là màu xanh'; } else if ($mau == 'màu đỏ') { echo "Đây là màu đỏ"; } else if ($mau == 'màu vàng'){ echo 'Đây là màu vàng'; } else{ echo 'Các màu khác'; }

Giải thích:

Bước 2: Đến dòng lệnh kiểm tra phải màu xanh không, vì nó bằng ‘màu xanh’ nên bên trong khối lệnh if của màu xanh sẽ được chạy và xuất ra màn hình dòng chữ “Đây là màu xanh”, đồng thời nó không chạy các dòng lệnh bên dưới nữa.

Giả sử ta nhập biến $mau = 'màu vàng' thì các bước chạy sẽ như sau:

Bước 1: Nhập màu vàng vào biến $mauBước 2: Đến dòng lệnh kiểm tra có phải màu xanh không? Vì không đúng nên bỏ qua khối lệnh nàyBước 3: Đến dòng lệnh kiểm tra phải màu đỏ không? Vì không đúng nên cũng bỏ qua khối lệnh màu đỏ nàyBước 4: Đến dòng lệnh kiểm tra có phải màu vàng không, Vì đúng nên bên trong khối màu vàng sẽ được chạy và in ra màn hình chữ “Đây là màu vàng” và đồng thơi không chạy vào câu lệnh else ở bên dưới vì đã đúng điều kiện

Giả sử ta nhập biến $mau = 'màu nâu' thì như thế nào? Tương tự trình biên dịch sẽ kiểm tra lần lược các màu xanh, đỏ, vàng đều không đúng, ở cái else cuối cùng là trường hợp còn lại của các trường hợp trên nên nó không cần kiểm tra và chạy thẳng vào luôn nên màn hình sẽ in ra dòng chữ “Các màu khác”.

Note: Ta có thể chuyển dòng code thành ngôn ngữ bình thường được, ví dụ như bài toán trên tôi sẽ chuyển sang tiếng việt như sau: Nếu màu xanh thì tôi xuất ra màn hình dòng chữ “đây là màu xanh”, ngược lại nếu màu đỏ thì tôi xuất ra màn hình dòng chữ “Đây là màu đỏ”, ngược lại nếu màu vàng thì tôi xuất ra màn hình dòng chữ “Đây là màu vàng”, không phải các trường hợp trên thì tôi xuất ra màn hình dòng chữ “Các màu khác”.

5. Câu lệnh if else lồng nhau

Đây là phần khó nhất trong tất cả các vấn đề của câu lệnh if else trong php, ở bên trên ta chỉ chạy câu lệnh if else một tầng, ở phần này ta sẽ nghiên cứu đến if else nhiều tầng lồng nhau, có nghĩa là câu if con nằm trong câu if cha.

if ($bieu_thuc_cha) { if ($bieu_thuc_con){ } }

Ví dụ: Kiểm tra sô nhập vào có phải là số chẵn hay không? Nếu là số chẵn thì kiểm tra tiếp số đó có lớn hơn100 hay không, nếu lớn hơn 100 thì xuất ra màn hình “Số chẵn và lớn hơn 100″, ngược lại xuất ra màn hình “Số chẵn và nhỏ hơn 100″.

Bước 1: Nhập vào một sốBước 2: Kiểm tra có phải số chẵn hay không, nếu là số chẵn thì qua bước 3Bước 3: Kiểm tra số đó lớn hơn 100 hay không, nếu lớn hơn thì xuất ra màn hình “Số chẵn và lớn hơn 100″, ngược lại xuất ra màn hình “Số chẵn và nhỏ hơn 100″.

Bài giải:

$so = 80; if ($so % 2 == 0) { echo 'Số chẵn và lớn hơn 100'; } else if ($so < 100){ echo 'Số chẵn và nhỏ hơn 100'; } }

Qua phần ghi chú tôi đã giải thích cho các bạn nó xử lý như thế nào rồi nên có lẽ tôi không giải thích gì thêm cho phần này vì nó cũng tương tự như những phần trên, chỉ khác nhiều câu lệnh if lồng nhau. Nếu các bạn vẫn chưa hiểu thì qua phần bài tập có lời giải ở cuối bài các bạn đọc kỹ và gõ theo rồi xem kết quả là sẽ hình dung được.

6. Lời kết

Câu Lệnh Điều Kiện If Else Trong Php / 2023

-Trong lập trình đôi khi sẽ xảy ra các trường hợp khác nhau với các cách xử lý khác nhau và để giải quyết vấn đề đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về câu lệnh điều kiện trong PHP.

1, Câu lệnh điều kiện là gì?

2, Câu lệnh if.

-Câu lệnh if chứa thông tin điều kiện đúng thì thực hiện nội dung bên trong theo cú pháp:

<?php if (true) { }

Trong đó: True là các toán tử,biểu thức logic,quan hệ hoặc là các giá trị kiểu boolean.

VD: Kiểm tra biến $a nếu lớn hơn 4 thì hiển thị nội dung thông báo.

<?php $a = 5; echo $a . 'lớn hơn 4'; }

3, Câu lệnh if else.

-Phần trên chúng ta mới chỉ dùng lệnh if để kiểm tra nếu đúng thì sao còn chưa bắt được sự kiện nếu sai thì làm gì. Do đó trong PHP hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào đó đều cung cấp cho chúng ta câu lệnh else để xử lý điều kiện sai, theo cú pháp:

<?php if (true) { } else { }

Để dễ hiểu chúng ta cùng đi vào Ví dụ sau đây:

<?php $tuoi = 19; if ($tuoi < 18) { echo "bạn chưa đủ 18 tuổi"; } else { echo "bạn đã đủ 18 tuổi rồi"; }

-Giải thích: Đoạn code trên kiểm tra nếu tuổi mà nhỏ hơn 18 tuổi thì hiện ra dòng chữ "bạn chưa đủ 18 tuổi" còn nếu lớn hơn hoặc bằng 18 tuổi thì in ra dòng chữ "bạn đã đủ 18 tuổi rồi". Vì $tuoi= 19 lớn hớn 18 nên sẽ chạy đoạn code bên trong phần else.

4, Câu lệnh elseif.

-Đây là câu lệnh kết hợp với if để tạo ra nhiều nhánh có điều kiện xác định khác nhau.

Chú ý: Có thể dùng elseif hoặc else if

Cú pháp:

<?php if (true) { } elseif (true) { }

Trong đó nếu điều kiện elseif đúng thì chương trình mới chạy phần code bên trong elseif.

VD: Xếp loại điểm.

<?php $diem = 5; if ($diem < 4) { echo "Học Lại"; echo "Loại D"; echo "Loại C"; echo "Loại B"; echo "Loại A"; } else { echo "Điểm không hợp lệ"; }

5, Câu lệnh if-else lồng.

-Đương nhiên các bạn cũng có thể lồng nhiều lệnh if-else vào nhau được.

VD: cũng với bài toán Xếp loại điểm ở trên giờ mình sẽ xử lý dưới dạng if-else lồng nhau.

<?php $diem = 5; if ($diem <= 10) { if ($diem < 4) { echo "Học Lại"; echo "Loại D"; echo "Loại C"; echo "Loại B"; echo "Loại A"; } } else { echo "Điểm không hợp lệ"; }

6, Lời kết.

-Phần trên mình đã hướng dẫn mọi người cơ bản về một loại câu lệnh điều kiện trong PHP . Phần tếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về một dạng câu lệnh điều kiện khác trong PHP.

Cấu Trúc Điều Khiển If Else Trong C++ / 2023

Trong ngôn ngữ C++ cũng như các ngôn ngữ lập trình khác như JAVA, C#, Ruby, PHP, Javascript thì chương trình sẽ được biên dịch và thực thi các câu lệnh theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vậy trong một số trường hợp chúng ta muốn đoạn code của mình chỉ được thực thi khi thõa mãn một số điều kiện nào đó thì phải làm như thế nào? Trong C++ có hỗ trợ cho chúng ta thực hiện điều trên bằng cấu trúc điều khiển như if else, switch case.

Trong bài học hôm nay chúng ta chỉ tìm hiều cấu trúc điều khiển if else trong C++, còn cấu trúc điều khiển switch case chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài kế tiếp.

1. Nội dung chính của lệnh if

Câu lệnh if else trong C++ dùng để điều khiển đoạn code được thực thi khi thõa mãn được điều kiện. Trong C++ có các loại cấu trúc điều khiển if else như sau:

if statement (Câu lệnh if)

if else statement (Câu lệnh if else)

nested if statement (Câu lệnh if lồng nhau)

if else if ladder

2. Tìm hiểu lệnh If

Câu lệnh if là cấu trúc điều khiển đơn giản nhất, nó quyết định đoạn code được thi hay không. Nếu điều kiện đúng thì đoạn code bên trong lệnh if được thực thi, ngược lại thì đoạn code đó sẽ không được thực thi.

Lưu ý: Nếu chúng ta không cung cấp dấu “{” sau câu lệnh if thì mặc định nó chỉ thực thi một dòng lệnh duy nhất theo sau if.

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

Như các bạn thấy, vì biến i có giá trị là 5 nên lệnh if thứ hai sẽ được thực hiện, nên màn hình sẽ in ra kết quả là ” 5 bằng 5“. Tiếp theo nó sẽ chạy các đoạn code bên ngoài lệnh if, tức là nó sẽ in ra dòng ” Cau lenh o ngoai if“.

3. Tìm hiểu lệnh if else

Câu lệnh if else sẽ thực thi đoạn code sau if nếu điều kiện đúng, ngược lại sẽ thực thi đoạn code sau else. Nếu xét theo lời văn chúng ta sử dụng trong cuộc sống hằng ngày thì chúng ta có ví dụ sau: Nếu bạn An đi học thì không bị phạt, ngược lại bạn An sẽ bị phạt.

Tương tự, bạn cần phải xem cú pháp và lưu đồ hoạt động của nó trước khi làm ví dụ.

Lưu đồ hoạt động.

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

4. Tìm hiểu lệnh if else lồng nhau

Câu lệnh if ở bên trong một câu lệnh if khác, chúng ta gọi đó là câu lệnh if else lồng nhau. Lệnh if else lồng nhau được sư dụng khá nhiều trong thực tế, nó giúp chúng ta rẻ nhánh những chương trình phức tạp.

Các bạn cứ chạy từ trên xuống và từ trái qua phải. Vì biến i = 15 nên nội dung bên trọng lệnh if đầu tiên sẽ được chạy. Lúc này bên trong lại có thêm lệnh if else khác nên quy trình hoạt động cứ áp dụng nguyên tắc mà chúng ta đã học ở trên, và kết quả sẽ thu về là ” 15 nhỏ hơn hoặc bằng 15“.

5. Tìm hiểu lệnh if else if ladder

Câu lệnh if else if cho phép so sánh với nhiều điều kiện, chương trình sẽ chạy từ trên xuống dưới, nếu gặp điều kiện nào đúng thì sẽ thực thi đoạn code bên trong điều kiện đó. Ví vậy đối với cấu trúc điều khiển if else if chúng ta có thể thực thi nhiều đoạn code khác nhau.

Lưu đồ hoạt động.

Cách dùng này có thể thay thế cho lệnh if else lồng nhau trong một số trường hợp, chính vì vậy trong thực tế cách này được sử dụng nhiều nhất.

6. Kết luận

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong 4 loại cấu trúc điều khiển if trong C++ đó là câu lệnh if, câu lệnh if-else, câu lệnh if lồng nhau, câu lệnh if-else-if

Trong bài này chúng ta chỉ cần nhớ một số điểm cần lưu ý đó là câu lệnh if chỉ có một điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực thi đoạn code, ngược lại đoạn code sẽ không được thực thi.

Câu lệnh if-else nếu điều kiện đúng sẽ thực thi đoạn code bên trong if, ngược lại sẽ thực thi đoạn code bên trong else, câu lệnh if-else-if cho phép so sánh nhiều điều kiện, đi từ trên xuống dưới, nếu điều kiện nào đúng thì thực thi đoạn code bên trong điều kiện đó.

Tùy theo yêu cầu bài toán của mình mà áp dụng cấu trúc điều khiển if cho phù hợp. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cú pháp điều khiển nữa trong C++ đó là switch-case.