Top 1 # Cấu Trúc Màng Lưới Nội Chất Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Lưới Nội Chất, Tế Bào Chất

1. Tế bào chất (cytoplasma)

Tế bào chất là khối nguyên sinh chất (protoplasma) nằm trong màng tế bào và bao quanh lấy nhân. Tế bào chất của một số tế bào có sự phân hóa thành 2 lớp:

– Lớp ngoại chất (exoplasma) ở ngoại vi, mỏng hơn và có độ nhớt cao hơn.

– Lớp nội chất (endoplasma) ở bên trong và bao quanh lấy nhân, chứa các bào quan như: mạng lưới nội sinh chất, phức hệ Golgi, ribosome, ty thể, lạp thể, thể lido…

Nếu loại bỏ các bào quan thì còn lại khối tế bào chất không có cấu trúc – gọi là chất nền hay thể trong suốt (cytosol).

Thể trong suốt chiếm gần một nửa khối lượng của tế bào. Thể trong suốt có nhiều nước, có thể đến 85%. Sau nước, protein là thành phần chủ yếu. Thể trong suốt chứa đựng một số lượng protein sợi xếp lại thành bộ khung của tế bào. Trong thể trong suốt có hàng nghìn enzyme và chứa đầy ribosome để tổng hợp protein. Gần một nửa enzyme được tổng hợp nên trên các ribosome là các protein của thể trong suốt. Do đó, nên xem thể trong suốt là một khối gel có tổ chức cao hơn là một dung dịch chứa enzyme.

Ngoài protein ra, trong thể trong suốt còn có các loại ARN như mARN, tARN chiếm 10% ARN của tế bào. Trong thể trong suốt còn có các chất như: lipid, gluxit, acid amin, nucleoside, nucleotide và các ion. Thỉnh thoảng có các hạt dầu và hạt glycogen với số lượng thay đổi và có thể mang từ vùng này qua vùng khác tùy hoạt tính của tế bào.

Thể trong suốt giữ nhiều chức năng quan trọng như:

– Là nơi thực hiện các phản ứng trao đổi chất của tế bào, là nơi gặp nhau của chuỗi phản ứng trao đổi chất. Sự biến đổi trạng thái vật lý của thể trong suốt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào.

– Nơi thực hiện một số quá trình điều hòa hoạt động của các chất.

– Nơi chứa các vật liệu dùng cho các phản ứng tổng hợp các đại phân tử sinh học như các gluxit, lipid, glycogen.

Mọi hoạt động sống của tế bào đều xảy ra trong tế bào chất và do các bào quan riêng biệt phụ trách và được phối hợp điều hòa một cách nhịp nhàng.

2. Mạng lưới nội sinh chất (endoplasma reticulum)

Mạng lưới nội sinh chất được phát hiện bằng kính hiển vi điện tử. Mạng lưới nội sinh chất có ở mọi loại tế bào động vật và thực vật, gần đây, người ta cho rằng những cấu trúc tương tự như mạng lưới nội sinh chất được nhận thấy cả ở vi khuẩn.

Mạng lưới nội sinh chất chỉ được mô tả sau khi có kính hiển vi điện tử. Nó là một hệ thống các túi nhỏ, hoặc túi dẹt song song và nối thông nhau hình thành một mạng lưới 3 chiều. Mỗi ống hoặc túi đều được bọc bởi một cái màng lipoproteide có độ dày khoảng 75Å (tương tự màng tế bào). Về phía ngoài mạng lưới nội sinh chất thông với môi trường ngoài, và về phía trong nó thông với khoảng quanh nhân. Lòng mạng lưới nội sinh chất thường hẹp có đường kính từ 250Å – 500Å.

Mặt ngoài có thể có ribosome bám vào, hoặc có thể nhẵn không có ribosome bám. Vì vậy, người ta phân biệt 2 loại: mạng lưới nội sinh chất có hạt và mạng lưới nội sinh chất không hạt hay mạng lưới nội sinh chất nhẵn (hình 6.1).

Mức độ phát triển của mạng lưới nội sinh chất tùy thuộc vào từng loại tế bào và giai đoạn hoạt động của tế bào. Ở tế bào có hoạt động chế tiết mạnh thì mạng lưới nội sinh chất phát triển.

Mạng lưới nội sinh chất chứa:

– Phospholipid (35% trọng lượng khô)

– Protein (60% trọng lượng khô). Protein ở mạng lưới nội sinh chất bao gồm cả các enzyme, ví dụ như phosphatase.

Mạng lưới nội sinh chất có các chức năng sau:

– Tập trung và cô đặc một số chất từ ngoài tế bào vào hay ở trong tế bào. Những protein do ribosome bám ở ngoài màng tổng hợp được đưa vào lòng ống.

– Tham gia tổng hợp các chất: mạng lưới nội sinh chất có hạt tổng hợp protein, còn gluxit và lipid do mạng lưới nội sinh chất không hạt tổng hợp. – Vận chuyển và phân phối các chất. Những giọt lipid trong lòng ruột lọt vào trong tế bào biểu mô ruột (bằng cơ chế ẩm bào) được chuyền qua mạng lưới nội sinh chất để đưa vào khoảng gian bào.

– Màng của mạng lưới nội sinh chất cũng góp phần quan trọng vào sự hình thành các màng của ty thể và peroxysome bằng cách tạo ra phần lớn các lipid của các bào quan này.

1. Phạm Phan Địch, Nguyễn Văn Ngọc, Đỗ Kính (1984), Tế bào học, Mô học, Phôi

sinh học, Nxb Y học, Hà Nội.

2. Nguyễn Như Hiền, Trịnh Xuân Hậu (2000), Tế bào học, Nxb Đại học quốc gia

3. Phạm Thành Hổ (2002), Sinh học đại cương – Tế bào học, Di truyền học, Học

thuyết tiến hoá, Nxb Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Tế Bào Chất Và Mạng Lưới Nội Chất

Là khối nguyên sinh chất nằm trong màng tế bào và bao quanh lấy nhân. Chiếm gần 50% khối lượng của tế bào, có thể chứa tời 85% là nước. Trong tế bào chất chứa đựng một số lượng protein sợi xếp thành bộ khung của tế bào. Ngoài ra còn chứa các loại ARN, lipid, glucid, acid amin, nulceoside, nuleotide và các ion.

SINH HỌC TẾ BÀO Chương 5: Tế bào chất và mạng lưới nội chất I/ Tế bào chất Là khối nguyên sinh chất nằm trong màng tế bào và bao quanh lấy nhân. Chiếm gần 50% khối lượng của tế bào, có thể chứa tời 85% là nước. Trong tế bào chất chứa đựng một số lượng protein sợi xếp thành bộ khung của tế bào. Ngoài ra còn chứa các loại ARN, lipid, glucid, acid amin, nulceoside, nuleotide và các ion. Chức năng của tế bào chất: Là nơi thực hiện các phản ứng trao đổi chất của tế bào Là nơi gặp nhau của chuỗi phản ứng trao đổi chất. Sự biến đổi trạng thái vật lý của thể trong suốt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào. Nơi thực hiện một số quá trình điều hòa hoạt động của các chất. Nơi chứa các vật liệu cho các phản ứng tổng hợp các đại phân tử sinh học như các glucid, lipid, glycogen. Mọi hoạt động sống của tế bào đều xảy ra trong tế bào chất và do các bào quan riêng biệt phụ trách được phối hợp điều hòa một cách nhịp nhàng. II/ Mạng lưới nội chất Có ở mọi loại tế bào động vật và thực vật 2.1. Mạng lưới nội chất có hạt Cấu tạo: Là hệ thống các túi nhỏ, hoặc túi dẹt song song và nối thông nhau hình thành một mạng lưới 3 chiều. Nối thông với khoảng quanh nhân và màng sinh chất Có các hạt ribosome bám vào bề mặt Phần không hạt gọi là đoạn chuyển tiếp Phát triển ở tế bào tuyến chuyên hoặc ở các tế bào tiết Chức năng: Tạo các protein màng Tổng hợp các protein tiết Hình : cấu trúc mạng lưới nội chất Hình – Söï toång hôïp moät protein tieát (1) Chuoãi polypeptide ñöôïc toång hôïp ôû maïng noäi chaát nhaùm  tuùi cuûa heä löôùi. (2) Taïo glycoprotein. (3) Hình thaønh boùng vaän chuyeån. (4) Boùng vaän chuyeån ñöôïc taùch rôøi khoûi maïng noäi chaát nhaùm  ngoaïi vi cuûa teá baøo. 2.2. Mạng lưới nội chất không hạt Cấu tạo: Hệ thống ống chia nhánh với nhiều kích thước khác nhau Không có ribosome trên bề mặt Thông với lưới có hạt, không thông với khoảng quanh nhân, liên kết mật thiết với bộ Golgi Chức năng: Tổng hợp phospholipid, cholesterol Tổng hợp hormon steroid ở tinh hoàn, buồng trứng, và tuyến thượng thận Điều hòa lượng đường từ gan và khử độc Dự trữ Calcium Vận chuyển lipid ở biểu mô ruột

Màng Sinh Chất (Màng Tế Bào)

Năm 1972,Singơ(Singer) và Nicolson (Nicolson) đã đưa ra mô hình cấu tạo màng sinh chất được gọi là mô hình khảm động. Theo mô hình này, màng sinh chất có cấu tạo gồm 2 thành phần chính là phôtpholipit và prôtêin. Ngoài ra, ở các tế bào động vật và người, màng sinh chất còn có nhiều phân tử colestêron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất. Các prôtêin của màng tế bào có tác dụng như những kênh vận chuyển các chất ra vào tế bào cũng như các thụ thể tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài. Có thể nói, màng sinh chất như bộ mặt của tế bào và các thành phần của màng sinh chất như prôtêin, glicôlipit và glicôprôtêin làm nhiệm vụ như các giác quan (thụ thể), cửa ngõ (kênh) và những dấu chuẩn nhận biết đặc trưng cho từng loại tế bào (hình 10.2). 

Hình 10.2. Cấu trúc màng sinh chất theo mô hình khảm động

b) Chức năng của màng sinh chất

Với thành phần cấu tạo chủ yếu là phôtpholipit và prôtêin nên màng sinh chất có các chức năng chính sau đây :

– Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc : Lớp phôtpholipit chỉ cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ (không phân cực) đi qua. Các chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin thích hợp mới ra vào được tế bào. Với đặc tính chi cho một số chất nhất định ra vào tế bào nên người ta thường nói càng sinh chất có tính bán thấm.– Màng sinh chất còn có các prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào. Tế bào là một hệ mở luôn thu nhận các thông tin lí hoá học từ bên ngoài và đưa ra vững đáp ứng thích hợp trước sự thay đổi của điều kiện ngoại cảnh. Ví dụ, màng sinh chất của tế bào thần kinh ở người có các thụ thể nhận tín hiệu là các chất dẫn truyền xung thần kinh từ tế bào phía trước giải phóng ra, nhờ vậy xung thần kinh được truyền từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác.

– Màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào. Nhờ vậy, các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ” (tế bào của cơ thể khác). 

Thiết Kế Cấu Trúc Nội Dung Cho Website Là Gì ? Thiết Kế Nội Dung Cấu Trúc Như Thế Nào ?

2.Tại sao lại cần thiết kế cấu trúc nội dung ?

Thứ nhất, khi thiết kế một website, bạn phải tính tới cách mà bạn sẽ sắp xếp thông tin để hiển thị với người xem. Giả sử nội dung của bạn nhiều, nhưng nó lộn xộn, người đọc sẽ rối rắm không biết phải xem cái gì trước, cái gì sau, và xem theo cái gì… Đó là một điều tồi tệ. Còn nếu nội dung của bạn đơn giản, nhưng bạn không sắp xếp bố cục hợp lý, người xem sẽ vèo cái xem hết mà vẫn chưa hiểu website muốn truyền tải thông điệp gì ? Do vậy cách thức sắp xếp thông tin là rất quan trọng.

Thứ hai, nếu bạn thiết kế một trang nội dung, nhưng bạn lại quá tham về nội dung, các bài viết sẽ lan man không sắp xếp, đến khi trang của bạn có cả ngàn bài viết thì người đọc sẽ không biết phải đọc từ đâu. Người đọc đang đọc về làm đẹp, chợt đến bài nấu cơm, đang nấu cơm, thì bài kế tiếp là thơ… họ sẽ loạn lên mất. Do vậy, dù là kinh doanh hay là nội dung, trang web của bạn cần phải được sắp xếp các bài viết theo đề mục. Trong WordPress cũng có khái niệm gọi là Chuyên mục, chính là giúp bạn phân loại. Bạn cần thiết kế rõ xem nội dung của trang web nên chia thành mấy chuyên mục. Nó sẽ được hiển thị thế nào ? ưu tiên hiện thị về nội dung hay hình ành ? Nội dung chính nên chiếm bao nhiêu tỷ lệ bài viết…

Thiết kế nội dung là thời gian bạn cân nhắc và sửa đổi, điều đó giống như khi xây nhà , bạn cân nhắc xem xây bao nhiêu phòng và tổ chức các phòng thế nào ? Nên rành thời gian ra làm cái việc mà bạn tưởng đã có sẵn trong đầu hết rồi. Bởi nếu không có sắp xếp cân nhắc, bạn làm thử sẽ thấy nó rồi loạn hết lên.

3.Thiết kế nội dung cấu trúc như thế nào ?

Nguyên tắc đầu tiên, nếu bài viết nội dung không nhiều, thì bạn phải chọn lựa các giao diện nhiều hình ảnh và biểu cảm. Cách thể hiện của bạn không cần quá cấu trúc, nhưng menu vẫn phải tầng lớp một tý dù mỗi lớp menu hay bên trong nội dung không có gì nhiều. Cách thể hiện phải tập trung vào hình ảnh và kỹ xảo hình ảnh trôi trượt… để tạo sự ấn tượng và cảm giác chuyên nghiệp. Điều này là phù hợp với website công ty, web giới thiệu thương hiệu sản phẩm… web giới thiệu dịch vu…. Còn trong trường hợp bạn làm mọt shop bán hàng, hoặc bạn thiết kế một trang nội dung được cập nhật mỗi ngày, vậy thì ưu tiên là phải sắp xếp khoa học các đề mục, giao diện không cần quá cầu kỳ hoặc nhiều kỹ xảo cho nặng máy. Cần cái gì thì cài cái đó thôi.

Sau khi xác định được nội dung cần thể hiện, bạn hãy xác định tiếp các chức năng muốn có trong trang. Trên cơ sở mong muốn, bạn hãy tìm các theme phù hợp và cấu hình nó để tối ưu nhất trong thể hiện sắp xếp hoặc tổ chức nội dung. Sau đó nữa, bạn cần tìm hiểu các Plugin phù hợp để cài đặt và cấu hình các chức năng mới một cách tốt nhất.

Cuối cùng, bạn nên xây dựng tuần tự từ Chuyên mục, Trang, rồi đến Bài viết, đưa nội dung lên đến đâu thì cập nhật lại trạng thái hiển thị đến đó để sửa ngay hoặc thay đổi ngay nếu có những sai sót.

4.Những sai lầm thường mắc phải khi làm website.

Đa phần mọi người mới làm Web đều hay bỏ qua bước này, bởi thực tế bạn bỏ qua cũng chả nghiêm trọng gì cả. bạn vẫn có thể làm được một trang web, nhưng thực ra quan điểm đó là thiếu chuyên nghiệp. Nó cũng giống như bạn xây nhà thì có thể k cần đến bản vẽ làm gì. Nhưng sẽ tốt hơn và chuyên nghiệp hơn nếu bạn có thiết kế và duyệt thiết kế một ngôi nhà rồi mới xây. Bạn sẽ tiết kiệm dược thời gian hơn nhiều và hiệu quả cũng tốt hơn so với bạn cứ xây tới đâu tính đến đó… vừa xây vừa tính.