Top #10 ❤️ Đặc Điểm Của Tiếng Anh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Đặc Điểm Nổi Bật Trong Tiếng Tiếng Anh

Điểm Nổi Bật Nhất Trong Tiếng Tiếng Anh

Nổi Bật Trong Tiếng Tiếng Anh

80 Tính Từ Tiếng Anh Về Tính Cách Thường Dùng

Hướng Dẫn Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh (Có Bài Mẫu)

Bài Viết Giới Thiệu Về Việt Nam Bằng Tiếng Anh Đặc Sắc Nhất

20. a) Đền thờ được tái thiết có đặc điểm nổi bật nào?

20. (a) What outstanding distinction marked the rebuilt temple?

jw2019

Biển hiệu bên ngoài là một đặc điểm nổi bật của đường phố Luân Đôn từ thế kỷ 16.

Exterior signs were a prominent feature of the streets of London from the 16th century.

WikiMatrix

Highlights of the assigned Bible reading are discussed during the meeting.

jw2019

Chúng có những đặc điểm nổi bật.

It has remarkable features.

ted2019

17. (a) Sự cai trị của Sa-lô-môn có đặc điểm nổi bật nào?

17. (a) What was an outstanding characteristic of Solomon’s rule?

jw2019

Ngoài thực phẩm, âm nhạc và nhảy múa cũng là đặc điểm nổi bật.

Music, dancing and food are a central feature.

WikiMatrix

Đặc điểm nổi bật nhất của Sadik là ông luôn luôn đeo mặt nạ.

Zeus’s identity is unknown, as he always wears a ski mask.

WikiMatrix

Địa hình núi và sự thiếu các con sông lớn là đặc điểm nổi bật của miền nam.

Rolling and mountainous terrain and the absence of large rivers are conspicuous features of the south.

WikiMatrix

Sự bình an đến từ thánh linh có đặc điểm nổi bật nào?

What is a notable feature of the peace produced by holy spirit?

jw2019

Năm 1810 Coyote Point là một đặc điểm nổi bật được ghi nhận sớm của San Mateo.

In 1810 Coyote Point was an early recorded feature of San Mateo.

WikiMatrix

Cách nói năng của bạn có đặc điểm nổi bật nào?

Which fruit best illustrates your speech?

jw2019

(3) Các bản Kinh Thánh chép tay cổ xưa có đặc điểm nổi bật nào?

(3) What is an outstanding textual feature of ancient Bible manuscripts?

jw2019

Tại sao chúng ta nghĩ rằng chiến tranh là đặc điểm nổi bật của điềm?

Why would we expect war to be an outstanding feature of the sign?

jw2019

Một đặc điểm nổi bật của các vết mực Rorschach là tính đối xứng của chúng.

A striking characteristic of the Rorschach inkblots is their symmetry.

WikiMatrix

Nó còn là một đặc điểm nổi bật của mỹ thuật dân Úc Nguyên trú.

It remains a prominent feature of Australian Aboriginal art.

WikiMatrix

Ôn lại một số đặc điểm nổi bật của sách.

Review some of the book’s outstanding features.

jw2019

18. a) Giăng 13:35 vạch ra đặc điểm nổi bật nào của tôn giáo thật?

18. (a) What does John 13:35 identify as an outstanding characteristic of the true religion?

jw2019

Việc nhận thấy ánh sáng tỏa ra dần dần chính là đặc điểm nổi bật của kinh nghiệm này.

This experience was characterized by subtle and gradual discernment of light.

LDS

Một đặc điểm nổi bật của hội nghị là gì? Làm thế nào để được lợi ích trọn vẹn?

What is an outstanding aspect of our conventions, and how may we enjoy it to the full?

jw2019

Đặc điểm nổi bật nhất của tín đồ đấng Christ là họ thật tình yêu thương lẫn nhau (Giăng 13:34, 35).

(John 13:34, 35) They are not taught to think that they are better than people of other races or skin color.

jw2019

“Đặc điểm nổi bật của phái Do Thái giáo Cải cách là chiều theo xu hướng của thời đại.

“Reform Judaism is nothing if not responsive to changing times.

jw2019

Đô thị hoá là một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong quá trình phát triển kinh tế.

Urbanization is one of the most striking features of economic development.

worldbank.org

Và chúng ta thấy có một số đặc điểm nổi bật nào trong gương mẫu đời sống của ngài?

And what are some of the dominant features seen in his pattern of life?

jw2019

Đặc Trưng Trong Tiếng Tiếng Anh

Nét Riêng Biệt Trong Tiếng Tiếng Anh

Điểm Chung Trong Tiếng Tiếng Anh

Bệnh Zona Thần Kinh Và Những Điều Cần Biết

Zalo Của Nước Nào? Nguồn Gốc Có Phải Từ Trung Quốc Không?

Mô Tả Đặc Điểm Trong Tiếng Tiếng Anh

Đặc Tả Tiếng Anh Là Gì? Bạn Hiểu Bao Nhiêu Về Thuật Ngữ Này – Afdevinfo

Từ, Cụm Từ Tiếng Anh Miêu Tả Nơi Chốn

Các Mùa Trong Năm Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất

Đối Chiếu Cấu Trúc Âm Tiết Tv – Ta

Đặc Điểm Vi Sinh, Dịch Tễ, Lâm Sàng Của Bệnh Covid

Công nghệ này có thể dùng để mô tả đặc điểm khác nhau của mọi người.

This technique could be used to characterize different types of people.

ted2019

Ông Carlyle, ông sẽ mô tả đặc điểm mối quan hệ của ông với mẹ ông thế nào?

Mr. Carlyle, how would you characterize your relationship with your mother?

OpenSubtitles2018.v3

Thuộc tính mô tả hoặc đặc điểm mô tả của dữ liệu.

A descriptive attribute or characteristic of data.

support.google

Thuộc tính mô tả hoặc đặc điểm mô tả của dữ liệu do người dùng xác định.

A user-defined descriptive attribute or characteristic of data.

support.google

Elagabalus được một số nhà văn hiện đại mô tả đặc điểm kiểu như thuộc dạng hoán tính hoặc chuyển đổi giới tính.

Elagabalus has been characterized by some modern writers as transgender or transsexual.

WikiMatrix

Sự mô tả đặc điểm của Coleman về hệ điều hành Kylin làm gia tăng các câu hỏi về cuộc họp của ông ấy .

Coleman ‘s mis characterization of Kylin raises questions about his agenda .

EVBNews

Ông còn mô tả đặc điểm của chương trình như thể “một số lượng bùn độc hại nhất trong cái thùng chung không đáy của truyền hình.”

He characterized the show as “some of the most noxious sludge in television’s bottomless chum bucket”.

WikiMatrix

Hermann Staudinger (23.3.1881 – 8.9.1965) là nhà hóa học người Đức, người đã chứng minh sự hiện hữu của các đại phân tử, mà ông mô tả đặc điểm như là các polymer.

Hermann Staudinger (23 March 1881 – 8 September 1965) was a German organic chemist who demonstrated the existence of macromolecules, which he characterized as polymers.

WikiMatrix

Khí hậu học mô tả đặc điểm chung của một mùa trung bình và có thể được sử dụng như một trong nhiều công cụ khác để đưa ra dự báo.

Climatology does serve to characterize the general properties of an average season and can be used as one of many other tools for making forecasts.

WikiMatrix

UFO học được các nhà phê bình khoa học mô tả đặc điểm một phần hoặc tổng thể giả khoa học, một đặc tính mà nhiều nhà nghiên cứu UFO từ chối.

Ufology is characterized by scientific criticism as a partial or total pseudoscience, a characterization which many ufologists reject.

WikiMatrix

Ismail mô tả đặc điểm phương pháp tiếp cận của Đảng Hành động Nhân dân là “phương thức trực tiếp phi cộng đồng chủ nghĩa,” trong khi Liên minh yêu cầu “hai bước.

Ismail characterised the PAP’s approach as “non-communalism straightaway,” while the Alliance required “two steps.

WikiMatrix

Giống như những người tương nhiệm nam của mình, bà mô tả đặc điểm phụ nữ theo khuôn mẫu điển hình, như “dễ khóc lóc và trở nên hèn nhát khi gặp nguy hiểm”.

Like her male counterparts, she characterizes women along the typical stereotypes, such as being “liable to tears and as cowardly in the face of danger”.

WikiMatrix

Nếu phải mô tả đặc điểm của thuộc tính quan trọng nhất của họ thì đó phải là đức tin vững vàng của họ nơi phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

If one had to characterize their most significant attribute, it would be their unwavering faith in the restored gospel of the Lord Jesus Christ.

LDS

Trong bài ca chiến thắng, dân Y-sơ-ra-ên đã mô tả đặc điểm của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời như thế nào, nhưng các nước ngày nay làm ngơ trước sự kiện nào?

In their victory song, the Israelites characterized Jehovah as what sort of God, but what fact do the nations of today ignore?

jw2019

Các tác phẩm được công nhận nhất của họ gồm các quanh cảnh đồng cỏ chăn thả và lục địa Úc hoang dã, mô tả đặc điểm nổi bật của sắc thái sung mãn, thậm chí là khắc nghiệt của mùa hạ Úc.

Their most recognised work involves scenes of pastoral and wild Australia, featuring the vibrant, even harsh colours of Australian summers.

WikiMatrix

Đồng thời, chúng tôi có thể mô tả đặc điểm của thụ thể nấm nhận những tín hiệu này và một phần của phản ứng cơ bản xảy ra trong thể nấm và dẫn đến sự tăng trưởng trực tiếp trên thực vật.

As well, we could characterize the fungal receptor receiving those signals and part of the underlying reaction occurring within the fungus and leading to its direct growth toward the plant.

ted2019

Đây là nền tảng của di truyền Mendel, thứ mô tả đặc điểm của các quy luật vật chất di truyền từ một sinh vật sang tế bào phát triển bố mẹ con cái của nó ở một thời điểm và không gian cụ thể.

This is the basis for Mendelian inheritance which characterizes inheritance patterns of genetic material from an organism to its offspring parent developmental cell at the given time and area.

WikiMatrix

Trong động lực học chất lưu, số Morton (Mo) là một số không thứ nguyên được sử dụng cùng với số Eötvös hoặc số Bond để mô tả đặc điểm hình dáng của bong bóng hay giọt nữa di chuyển trong một chất lưu, c.

In fluid dynamics, the Morton number (Mo) is a dimensionless number used together with the Eötvös number or Bond number to characterize the shape of bubbles or drops moving in a surrounding fluid or continuous phase, c.

WikiMatrix

They contain classes, which describe characteristics and define actions (methods) that involve objects.

WikiMatrix

Tên gọi J được cho là đến từ Phụ lục J trong quy tắc FIA mô tả các đặc điểm kỹ thuật của xe đua.

The J designation was thought to have come from Appendix J in the FIA rulebook that describes the technical specifications of race cars.

WikiMatrix

Reviewers have characterized the show as “far-fetched”, “hugely speculative”, and “expound wildly on theories suggesting that astronauts wandered the Earth freely in ancient times”.

WikiMatrix

Lý thuyết ngôn ngữ lập trình (thường được biết tới bởi chữ viết tắt tiếng Anh PLT (Programming language theory)) là một nhánh của khoa học máy tính nghiên cứu việc thiết kế, thực hiện, phân tích, mô tả đặc điểm, và phân loại các ngôn ngữ lập trình và các đặc trưng của chúng.

Programming language theory (PLT) is a branch of computer science that deals with the design, implementation, analysis, characterization, and classification of programming languages and their inpidual features.

WikiMatrix

Tuy nhiên, thay vì “trải nghiệm thuần túy” của James, Russell đã mô tả đặc điểm của bản chất các trạng thái khởi đầu của tri giác là các “biến cố”, một quan điểm tương đồng một cách kỳ lạ với triết học quá trình (process philosophy) của Alfred North Whitehead – người thầy cũ của Russell.

Instead of James’ “pure experience,” however, Russell characterised the stuff of our initial states of perception as “events,” a stance which is curiously akin to his old teacher Whitehead’s process philosophy.

WikiMatrix

Giống như bạn mô tả một đối tượng vật lý như một miếng gỗ bằng các đặc điểm tiêu chuẩn (ví dụ: chiều cao, chiều rộng, chiều sâu), chuỗi cung ứng đòi hỏi phải mô tả các đặc điểm tiêu chuẩn.

Just as you would describe a physical object like a piece of lumber using standard characteristics (e.g., height, width, depth), a supply chain requires standard characteristics to be described.

WikiMatrix

Đặc Điểm Kỹ Thuật Trong Tiếng Tiếng Anh

Các Trang Web Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Chuẩn Nhất Hiện Nay

Sổ Hồng Là Gì ? Sổ Đỏ Là Gì

Ngôn Ngữ Hợp Đồng Thương Mại Tiếng Anh

Bài Học: Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt

4 Đặc Điểm Khó Của Phát Âm Tiếng Anh Đối Với Người Việt

Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt

Soạn Bài Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt

4 Đặc Điểm Khiến Bạn Học Tiếng Anh Càng Nhiều Càng Quên Nhanh

Các Đặc Điểm Riêng Biệt Của Canada Bằng Tiếng Anh ·

13 Từ Ngữ Không Thể Dịch Nghĩa Tiếng Anh

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy đặc điểm nổi bật nhất của những âm này là sự xuất hiện của luồng hơi có thể làm lay động một tờ giấy nếu để trước miệng khi phát âm. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng đây là một trong những thử thách khó nhất khi phát âm tiếng Anh.

Trong tiếng Việt, chúng ta cũng gần như có đủ các phụ âm “p”, “t”, “ch”, “th”, “k” nhưng không hề có kiểu bật hơi như thế. Nên đa phần chúng ta khi nói tiếng Anh sẽ phát âm chúng theo “giọng Việt Nam” nếu như không luyện tập cẩn thận.

Để luyện phát âm chuẩn những voiceless consonants này thì hiển nhiên nghe là bước đầu tiên bởi phải biết nó được phát âm như thế nào thì mới có thể bắt chước theo được.

Bạn không cần quan trọng lắm nội dung sẽ nghe, mà chỉ cần chú ý nhận dạng những voiceless consonants này. Sẽ phải mất 1 thời gian để tai bạn quen với những “âm lạ” này.

Trong khi nghe, hãy tập phát âm bắt chước cách người bản ngữ nói. Đặc biệt lưu ý khi âm gió nằm cuối và đóng vai trò “ending sounds” (mình sẽ nói kỹ hơn ở phần tiếp theo).

Lưu ý thứ 2 là khi phát âm động từ thời quá khứ hay danh từ số nhiều nếu nó kết thúc bằng “voiceless consonants”.

2. Âm cuối – Ending sounds

Thiếu âm cuối là lỗi phổ biến nhất của người Việt học tiếng Anh. Nhưng nguy hại hơn ở chỗ nhiều người dù biết mình thiếu âm cuối mà vẫn không biết phải sửa như thế nào.

Vì vậy, trước khi chia sẻ 1 vài phương pháp rèn luyện, mình xin kể lể một chút dẫn cứ “lịch sử” để hiểu rõ hơn nguồn gốc của lỗi này.

Trong tiếng Việt, một từ chỉ bao gồm một phụ âm và nguyên âm, đây chính là khác biệt lớn nhất so với tiếng Anh, khi một từ có thể chứa nhiều phụ âm.

Trong tiếng Việt, từng nguyên âm được đọc rõ nhưng ở phát âm tiếng Anh, phụ âm đóng vai trò chủ đạo còn nguyên âm chỉ được phát âm rõ khi được nhấn trọng âm.

Cứ thế, người Việt chúng ta quen với cách nói thiếu phụ âm, và đặc biệt là phụ âm cuối của từ, tức “âm cuối”; trong khi nó lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tiếng Anh.

Âm cuối trong tiếng Anh rất phong phú. Thực tế thì có bao nhiêu phụ âm trong tiếng Anh thì cũng sẽ có bấy nhiêu âm cuối. Để tiện theo dõi mình sẽ chia âm cuối thành 3 nhóm sau:

a. Các âm gió (đã được đề cập ở phần trên)

Đây là nhóm dễ phát âm nhất so với 2 nhóm còn lại, nhưng lại giúp bạn về cơ bản phát âm đúng 60% khi nói tiếng Anh. Cách luyện tập âm cuối hiệu quả nhất chính là ôn lại phần âm gió và kiểm tra lại việc đánh vần các từ có âm cuối (chẳng hạn: which, cheap, rest…) và cố gắng để bật thật rõ những âm này khi nói. Kết quả sẽ phụ thuộc 80% vào sự kiên trì của bạn và 20% còn lại là bạn phải có một người giỏi phát âm sửa lỗi cho.

b. Voiced consonants và other consonants.

Sau khi đạt mức cơ bản phát âm đúng tiếng Anh khi thành thạo các âm gió, bạn cần phát âm đúng 2 nhóm này để tạm gọi là “nói tiếng Anh hay”. Ví dụ các từ thuộc 2 nhóm này là: “dad”, “bag”, “sum”, “rung”, etc.

Trong các ví dụ trên các âm “d”, “g” và “ng” rất dễ lẫn với âm tiếng Việt tương ứng, và nó chỉ được phát âm khi nó ở vị trí ending sounds ,như trong “dad” hay “didn’t”.

Lưu ý là âm “d” trong tiếng Anh là một âm hoàn toàn mới chứ không hề giống âm “d” hay âm “đ” của tiếng Việt.

Do đó, một cách để bạn luyện nói tiếng Anh hiệu quả là luyện thật tốt các từ cơ bản có chứa các âm khó chứ không cần luyện quá nhiều từ hoặc những từ quá hiếm gặp.

c. Những trường hợp đặc biệt.

– “H” không bao giờ được phát âm (âm câm) khi ở vị trí âm cuối, thậm chí trong một số từ như hour, heir … chữ “h” dù đứng đầu nhưng vẫn trở thành âm câm.

– “L” bị thay đổi cách phát âm khi đứng ở cuối từ mà phía trước nó là một âm dài. Ví dụ “L” trong “leaf” khác với “L” trong “school”, vì ở “school” có sự xuất hiện của schwa trước khi kết thúc bằng “L”.

– “R” có thể được phát âm hoặc câm khi ở vị trí ending sounds. Nếu “r” là kết thúc của 1 từ đơn như “car” hay “four” thì nó sẽ không được phát âm, tuy nhiên nếu từ tiếp theo lại bắt đầu bằng 1 nguyên âm như trong câu “my car is blue” thì lúc này âm “r” sẽ được đọc nối với “is”.

Ngoài ra còn một số tổ hợp ending sound khó như trong “world”, “work” hay “girl” cần phải luyện tập nhiều mới thành thục

3. Nối âm

Khái niệm này đã được nhắc đến ở ví dụ về ending sounds với âm ‘r”.

Trong thực tế, người bản ngữ luôn nối âm bất cứ khi nào một từ kết thúc bằng một phụ âm và đi sau nó là một nguyên âm. Ví dụ như “depend on”, “tell us”, “world of”, “move on”.

Hiện tượng nối âm không chỉ gây khó khăn cho người Việt chúng ta khi cố gắng nói tiếng Anh cho chuẩn mà còn cả khi nghe. Để khắc phục chỉ còn cách bạn phải kiên nhẫn nghe thật nhiều và chú ý bắt chước cách người bản ngữ nối âm.

4. Ngữ điệu – Intonation

Dù tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu thanh điệu khi có tới 6 thanh sắc, nhưng người Việt lại hay mắc một lỗi khi nói tiếng Anh là cứ “ngang phè phè” chẳng có ngữ điệu lên xuống gì cả.

Kỳ thực thì việc ngữ điệu trong tiếng Anh cũng phụ thuộc rất nhiều vào chủ quan của người nói, vì nó còn mang các yếu tố cảm xúc, thái độ.

Có người lên bổng xuống trầm như diễn viên hài Jim Carrey, có người lại cũng ngang ngang trầm trầm như Clint Eastwood. Tuy nhiên, dù ít hay nhiều họ luôn có sự lên-xuống ngữ điệu khi nói.

Vì mang yếu tố chủ quan, nên không hề có một hệ thống intonation chuẩn để chúng ta luyện tập theo. Nhưng nó vẫn có những quy tắc cơ bản trong lối nói tiếng Anh hằng ngày của người bản xứ. Bao gồm:

– Lên cao ở cuối câu hỏi. (Ví dụ: What time is it?)

– Lên cao ở đầu câu cảm thán. (Ví dụ: What a beauty!)

– Hoặc câu vừa có ý hỏi vừa cảm thán sẽ lên cao những chỗ thế này: What the hell are you doing?

– Hạ giọng ở câu trả lời, câu trần thuật.

– Phát âm mạnh, rõ các động từ. trạng từ trong câu và lướt ở các trợ động từ, phụ từ.

Đặc Điểm Của Từ Vựng Tiếng Anh ·

Chào Đón Thế Hệ Z, Thế Hệ Trải Qua Nhiều Thay Đổi Kinh Ngạc Nhất Mà Chúng Ta Từng Biết!

Khách Hàng Thế Hệ Z: Thấu Hiểu Để Chinh Phục Thành Công

Đánh Giá Tác Dụng Hỗ Trợ Điều Trị Của Cao Lỏng Sóng Rắn Trên Bệnh Nhân Zona

Bệnh Zona Ở Tai: Cách Phát Hiện Và Chữa Trị

5 Đặc Điểm Của Người Học Tiếng Anh Giao Tiếp Thành Công Học Tiếng Anh Văn Phòng Cùng Geo

Soạn Bài Luyện Từ Và Câu: Từ Chỉ Đặc Điểm. Câu Kiểu Ai Thế Nào?

Đặc Điểm Của Doanh Nghiệp Sản Xuất Là Gì?

Dự Án Đầu Tư Và Một Số Đặc Điểm Của Dự Án Đầu Tư

Marketing Và Các Đặc Điểm Cơ Bản Của Marketing Là Gì

8 Đặc Điểm Riêng Của Người Nhóm Máu O

Việc ngồi chúi mũi vào một cuốn sách, hoặc cắm mặt vào màn hình máy tính để học tiếng là thoải mái và dễ dàng đối với đa số người học tiếng Anh. Dù chúng cũng là những hoạt động cần thiết, bạn vẫn cần thực hành trong đời thường để thật sự làm chủ được ngôn ngữ này.

Nhiều người sẽ vịn vào cớ rằng họ đang ở Việt Nam, nên không có ai để nói chuyện cùng. Nhưng trong thời buổi của Skype, Google Voice, hay Facetime, lý do này đã trở nên hoàn toàn vô cớ, và chỉ thể hiện rằng bạn đang không thực hành do lo sợ hoặc ngại ngùng.

Những người học tốt tiếng Anh giao tiếp, ngược lại, sẽ chủ động “lao mình” vào những hoạt động đó, cho dù trình độ của họ có là thế nào. Không chỉ thế, họ thường liên tục tự quan sát, để ý, phân tích và rút ra những quy luật về sử dụng tiếng Anh cho riêng mình.

Theo Stephen R. Covey: một mục đích rõ ràng cơ bản là việc bạn có một hình ảnh, tưởng tượng sắc nét về cuộc sống và con người cuối cùng mà bạn muốn trở thành. Mọi hành động của hôm nay, ngày mai, tháng này, tháng sau… đều được sắp đặt dựa trên mục đích đó.

Theo đó, để thành công trong việc học ngôn ngữ, bạn cần nhận diện rõ: tại sao bạn muốn học tiếng, bạn muốn đạt được trình độ nào (trình độ đủ dùng, nhuần nhuyễn, bản địa…) và bạn có chiến lược và kế hoạch gì để đạt được nó (cần bao nhiêu thời gian, phương pháp tiếp cận…).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiếng Anh

Bạn đang lùi lại việc học tiếng vì cần giải quyết những việc quan trọng hơn? Vậy đừng mong đợi việc thành công trong học giao của bạn sẽ không bị lùi lại. Việc học tiếng Anh không yêu cầu quá nhiều thời gian của bạn, và một phương pháp tốt hoàn toàn có thể giúp bạn nắm bắt được ngôn ngữ này mà không cần hy sinh các ưu tiên khác trong cuộc sống.

Coi các cuộc hội thoại là “thắng lợi đôi đường”

Thay vì coi một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh là một chướng ngại vật khó chinh phục, một người có khả năng học tốt tiếng Anh giao tiếp sẽ tiếp cận một cuộc hội thoại với những mối quan tâm sau: Họ có thể học được gì từ đối phương? Họ có thể dạy gì đối phương? Kinh nghiệm sống nào mà một bên có mà bên còn lại chưa có? Họ muốn học gì từ nền văn hóa và quê hương của đối phương?… Một thái độ như vậy sẽ đặt bạn vào vị trí tốt nhất để tiếp thu những kiến thức mới, mà bỏ đi những áp lực đến từ hiểu biết ít ỏi về từ vựng và ngữ pháp.

Yêu thích tìm hiểu các nền văn hóa khác

Stephen R. Covey cũng đã viết: Bạn có thể coi trọng những sự khác biệt của người khác. Nếu một người không đồng ý với bạn, bạn có thể nói rằng “Tốt thôi. Bạn nhìn mọi việc theo một hướng khác”. Bạn không buộc phải đồng tình lại với họ, hay cố gắng thay đổi họ. Mà bạn có thể tìm hiểu hướng tiếp cận của họ.

Khi đã đến một ngưỡng cao hơn của ngôn ngữ, bạn sẽ thấy rằng thử thách của mình không còn là dạng từ, lựa chọn từ, hay cấu trúc câu…, mà sẽ là phép đối ứng, giá trị đạo đức, hay các quy chuẩn văn hóa. cách học tốt tiếng anh giao tiếp hiệu quả nhất là tiếp cận với những sản phẩm văn hóa của nước bạn (như văn học, điện ảnh, âm nhạc…), một cách mà bạn chỉ có thể thành công nếu thật sự hứng thú và yêu thích nền văn hóa đó.

Đặc Điểm Các Loại Thị Trường

So Sánh Và Kiểm Tra Trong Bash Shell

Khóa Học Kỹ Năng Đàm Phán Kinh Doanh

Khóa Học Kỹ Năng Đàm Phán

Phân Biệt Judge, Assess, Evaluate, Review, Revise Trong Tiếng Anh

🌟 Home
🌟 Top