Top 21 # Trình Bày Cấu Trúc Cơ Bản Của Máy Tính / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | 3mienmoloctrungvang.com

Bài Giảng Cấu Trúc Cơ Bản Của Một Máy Tính / 2023

Tài liệu Bài giảng Cấu trúc cơ bản của một máy tính: CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY TÍNH CPU BO MẠCH CHỦ RAM Ổ ĐĨA CỨNGỔ ĐĨA QUANG(CD/DVD) Ổ ĐĨA MỀM CARD ĐỒ HỌA CARD ÂM THANH CARD MẠNG VỎ MÁY TÍNH NGUỒN MÁY TÍNH MÀN HÌNH MÁY TÍNH BÀN PHÍM MÁY TÍNH CHUỘT CPU CPU là bộ xử lý của máy tính cá nhân. Bo Mạch Chủ Bo Mạch Chủ Bo mạch chủ là bo mạch chính kết nối các thiết bị với nhau trong máy tính cá nhân. Một cách hiểu khác: có thể so sánh bo mạch chủ trong phần cứng giống như vai trò của hệ điều hành trong phần mềm. RAM RAM RAM là bộ nhớ tạm của máy tính dùng cho ghi lại các dữ liệu tạm thời trong một phiên làm việc của máy tính. Ổ ĐĨA CỨNG Ổ ĐĨA CỨNG Ổ đĩa cứng là bộ nhớ dữ liệu chính của máy tính cá nhân, các thành quả của một quá trình làm việc có thể được lưu trữ trên ổ đĩa cứng trước khi có các hành động sao lưu dự phòng trên các dạng bộ nhớ khác. Ổ ĐĨA QUANG Ổ ĐĨA QUANG Ổ đĩa quang (CD, DVD)Bộ nhớ dùng cho xuất, nhập dữ liệu với dung lượng lớn hoặc trao đổi dữ liệu, phần mềm với những máy tính khác. Sử dụng sao lưu dữ liệu và các mục đíc…

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY TÍNH CPU BO MẠCH CHỦ RAM Ổ ĐĨA CỨNGỔ ĐĨA QUANG(CD/DVD) Ổ ĐĨA MỀM CARD ĐỒ HỌA CARD ÂM THANH CARD MẠNG VỎ MÁY TÍNH NGUỒN MÁY TÍNH MÀN HÌNH MÁY TÍNH BÀN PHÍM MÁY TÍNH CHUỘT CPU CPU là bộ xử lý của máy tính cá nhân. Bo Mạch Chủ Bo Mạch Chủ Bo mạch chủ là bo mạch chính kết nối các thiết bị với nhau trong máy tính cá nhân. Một cách hiểu khác: có thể so sánh bo mạch chủ trong phần cứng giống như vai trò của hệ điều hành trong phần mềm. RAM RAM RAM là bộ nhớ tạm của máy tính dùng cho ghi lại các dữ liệu tạm thời trong một phiên làm việc của máy tính. Ổ ĐĨA CỨNG Ổ ĐĨA CỨNG Ổ đĩa cứng là bộ nhớ dữ liệu chính của máy tính cá nhân, các thành quả của một quá trình làm việc có thể được lưu trữ trên ổ đĩa cứng trước khi có các hành động sao lưu dự phòng trên các dạng bộ nhớ khác. Ổ ĐĨA QUANG Ổ ĐĨA QUANG Ổ đĩa quang (CD, DVD)Bộ nhớ dùng cho xuất, nhập dữ liệu với dung lượng lớn hoặc trao đổi dữ liệu, phần mềm với những máy tính khác. Sử dụng sao lưu dữ liệu và các mục đích khác. Đây không phải là thiết bị bắt buộc đối với hệ thống phần cứng máy tính cá nhân. CARD ĐỒ HỌA CARD ĐỒ HỌA Bo mạch đồ hoa Thiết bị có chức năng xuất hình ảnh ra màn hình máy tính. Giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính. CARD ÂM THANH CARD ÂM THANH Card âm thanh Thiết bị có chức năng xuất tín hiệu âm thanh ra các thiết bị phát âm thanh (loa). Đây không phải thiết bị bắt buộc phải có. CARD MẠNG CARD MẠNG Card mạng là Thiết bị có chức năng kết nối các máy tính với nhau thành một mạng máy tính, giúp máy tính có thể trao đổi thông tin với các máy tính khác trên phạm vi rộng (có thể đến toàn thế giới). Đây không phải thiết bị bắt buộc phải có. Vỏ máy tính: Thiết bị định vị và bảo vệ các thiết bị khác. Nguồn máy tính: Thiết bị cung cấp năng lượng cho các thiết bị khác hoạt động. Màn hình máy tính: Thiết bị trợ giúp giao tiếp giữa con người và máy tính. Bàn phím máy tính: Thiết bị nhập dữ liệu, giao tiếp con người với máy tính Chuột: Thiết bị nhập dữ liệu, giao tiếp con người với máy tính.

Cấu Trúc Cơ Bản Của Một Máy Tính / 2023

Vỏ máy tính: Thiết bị định vị và bảo vệ các thiết bị khác. Nguồn máy tính: Thiết bị cung cấp năng lượng cho các thiết bị khác hoạt động. Màn hình máy tính: Thiết bị trợ giúp giao tiếp giữa con người và máy tính. Bàn phím máy tính: Thiết bị nhập dữ liệu, giao tiếp con người với máy tính Chuột: Thiết bị nhập dữ liệu, giao tiếp con người với máy tính.

CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT MÁY TÍNH CPU BO MẠCH CHỦ RAM Ổ ĐĨA CỨNGỔ ĐĨA QUANG(CD/DVD) Ổ ĐĨA MỀM CARD ĐỒ HỌA CARD ÂM THANH CARD MẠNG VỎ MÁY TÍNH NGUỒN MÁY TÍNH MÀN HÌNH MÁY TÍNH BÀN PHÍM MÁY TÍNH CHUỘT CPU CPU là bộ xử lý của máy tính cá nhân. Bo Mạch Chủ Bo Mạch Chủ Bo mạch chủ là bo mạch chính kết nối các thiết bị với nhau trong máy tính cá nhân. Một cách hiểu khác: có thể so sánh bo mạch chủ trong phần cứng giống như vai trò của hệ điều hành trong phần mềm. RAM RAM RAM là bộ nhớ tạm của máy tính dùng cho ghi lại các dữ liệu tạm thời trong một phiên làm việc của máy tính. Ổ ĐĨA CỨNG Ổ ĐĨA CỨNG Ổ đĩa cứng là bộ nhớ dữ liệu chính của máy tính cá nhân, các thành quả của một quá trình làm việc có thể được lưu trữ trên ổ đĩa cứng trước khi có các hành động sao lưu dự phòng trên các dạng bộ nhớ khác. Ổ ĐĨA QUANG Ổ ĐĨA QUANG Ổ đĩa quang (CD, DVD)Bộ nhớ dùng cho xuất, nhập dữ liệu với dung lượng lớn hoặc trao đổi dữ liệu, phần mềm với những máy tính khác. Sử dụng sao lưu dữ liệu và các mục đích khác. Đây không phải là thiết bị bắt buộc đối với hệ thống phần cứng máy tính cá nhân. CARD ĐỒ HỌA CARD ĐỒ HỌA Bo mạch đồ hoa Thiết bị có chức năng xuất hình ảnh ra màn hình máy tính. Giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính. CARD ÂM THANH CARD ÂM THANH Card âm thanh Thiết bị có chức năng xuất tín hiệu âm thanh ra các thiết bị phát âm thanh (loa). Đây không phải thiết bị bắt buộc phải có. CARD MẠNG CARD MẠNG Card mạng là Thiết bị có chức năng kết nối các máy tính với nhau thành một mạng máy tính, giúp máy tính có thể trao đổi thông tin với các máy tính khác trên phạm vi rộng (có thể đến toàn thế giới). Đây không phải thiết bị bắt buộc phải có. Vỏ máy tính: Thiết bị định vị và bảo vệ các thiết bị khác. Nguồn máy tính: Thiết bị cung cấp năng lượng cho các thiết bị khác hoạt động. Màn hình máy tính: Thiết bị trợ giúp giao tiếp giữa con người và máy tính. Bàn phím máy tính: Thiết bị nhập dữ liệu, giao tiếp con người với máy tính Chuột: Thiết bị nhập dữ liệu, giao tiếp con người với máy tính.

Cấu Trúc Lập Trình C Cơ Bản / 2023

Cấu trúc lập trình C cơ bản

Từ khóa struct được sử dụng để tạo cấu trúc.

Cú pháp cấu trúc

struct structure_name

{

data_type member1;

data_type member2;

data_type memeber;

};

Lưu ý : Đừng quên dấu chấm phẩy }; trong dòng kết thúc.

Chúng ta có thể tạo cấu trúc cho một người như đã đề cập ở trên là:

struct person

{

char name [50];

int citNo;

lương nổi;

};

Khai báo ở trên tạo ra kiểu dữ liệu có nguồn gốc struct person.

2. Khai báo biến cấu trúc

Đối với cấu trúc trên của một người, biến có thể được khai báo là:

struct person

{

char name[50];

int citNo;

float salary;

};

int main()

{

struct person person1, person2, person3[20];

return 0;

}

Một cách khác để tạo biến cấu trúc là:

struct person

{

char name[50];

int citNo;

float salary;

} person1, person2, person3[20];

Trong cả hai trường hợp, hai biến person1, person2 và một mảng person3 có 20 phần tử kiểu struct được tạo ra.

3. Truy cập các phần tử của một cấu trúc

Có hai loại toán tử được sử dụng để truy cập các phần tử của một cấu trúc.

Bất kỳ phần tử nào của một cấu trúc có thể được truy cập như:

structure_variable_name.member_name

Giả sử, chúng ta muốn truy cập mức lương cho biến person2 . Sau đó, nó có thể được truy cập như sau:

person2.salary

4. Ví dụ về cấu trúc

Viết chương trình C để thêm hai khoảng cách do người dùng nhập vào. Đo khoảng cách phải bằng inch và chân. (Lưu ý: 12 inch = 1 foot)

#include

struct Distance

{

int feet;

float inch;

} dist1, dist2, sum;

int main()

{

printf(“1st distancen”);

printf(“Enter feet: “);

scanf(“%d”, &dist1.feet);

printf(“Enter inch: “);

scanf(“%f”, &dist1.inch);

printf(“2nd distancen”);

printf(“Enter feet: “);

scanf(“%d”, &dist2.feet);

printf(“Enter inch: “);

scanf(“%f”, &dist2.inch);

chúng tôi = chúng tôi + dist2.feet;

chúng tôi = chúng tôi + dist2.inch;

{

++sum.feet;

chúng tôi = chúng tôi – 12;

}

printf(“Sum of distances = %d’-%.1f””, sum.feet, sum.inch);

return 0;

}

Đầu ra:

Viết struct structure_name variable_name để khai báo một biến cấu trúc không trực quan như những gì nó biểu thị và mất một số lượng đáng kể thời gian phát triển.

typedef struct complex

{

int imag;

float real;

} comp;

int main()

{

comp comp1, comp2;

}

Vì vậy, các nhà phát triển thường sử dụng typedef để đặt tên cho toàn bộ cấu trúc. Ví dụ:

typedef struct complex

{

int imag;

float real;

} comp;

int main()

{

comp comp1, comp2;

}

Ở đây, typedef từ khóa được sử dụng trong việc tạo kiểu comp (có dạng là struct complex).

Sau đó, hai biến cấu trúc comp1 và comp2 được tạo bởi loại comp này.

6. Các cấu trúc bên trong các cấu trúc

Các cấu trúc có thể được lồng trong các cấu trúc khác trong lập trình C.

struct complex

{

int imag_value;

float real_value;

};

struct number

{

struct complex comp;

int thực;

} num1, num2;

Giả sử, bạn muốn truy cập imag_value cho biến cấu trúc num2 sau đó, sử dụng thành phần cấu trúc sau đây.

num2.comp.imag_value

Một số kiến thức về lập trình C:

Cấu Tạo Cơ Bản Của Máy Tính Tiền Casio / 2023

Cấu tạo cơ bản của máy tính tiền Casio

Máy tính tiền đã xuất hiên từ rất lâu. Ban đầu máy có thiết kế khá cồng kềnh, tốn nhiều diện tích và khó khăn nếu muốn di chuyển vị trí. Các chức năng của máy còn chưa hoàn thiện, người bán hàng vẫn phải thực hiện bằng tay các công việc khác như viết báo cáo, tự tổng kết kết quả kinh doanh…. Gây tốn nhiều thời gian, tiền bạc và công sức.

Trong những năm gần đây máy tính tiền xuất hiện nhiều trên thị trường với các hãng như Casio, TopCash, Aclas, … nhưng được biết đến và sử dụng nhiều nhất vẫn là máy tính tiền Casio của Nhật Bản.

máy tính tiền Casio se-s400

Cấu tạo của máy tính tiền gồm những phần sau

Máy tính tiền sẽ gồm 2 bộ phận chính là thân máy chính và các thiết bị ngoại vi.

Phần thân của máy tính tiền Casio

Phần thân là phần quan trọng nhất của máy, đây là nơi đặt mạch điện tử dùng để tính toán và lưu các số liệu về hàng hóa như giá, mã số, số lượng, tình trạng bán… phần thân máy tính tiền gồm có các bộ phận

Màn hình hiển thị:

hiển thị các thông tin về đơn hàng của khách hàng khi nhân viên nhập, có hai màn hình đó là màn hình cho nhân viên và màn hình cho khách hàng. Đó là màn hình LCD cỡ vừa và lớn

Bộ phận in

là máy in nhiệt gồm 1 bên là in hóa đơn bán hàng 1 bên in nhật ký bán hàng. Một máy in hóa đơn trực tiếp cho khách hàng, một máy in lưu lại đơn hàng đã xuất. Hiện tại thì một số máy tính tiền mới như se-s400, se-c450 có màn hình hiển thị lớn nên bỏ bộ phận in nhật ký bán hàng đi chỉ để lại bộ phận in hóa đơn. Vì màn hình lớn thì bạn có thể xem qua màn hình

Bàn phím:

máy có thể có 2 kiểu bán phím: bàn phím nổi, bàn phím nổi kết hợp với bàn phím chìm

Ổ khóa:

Để lựa chọn chế độ làm việc của máy.

Vỏ máy:

bảo vệ máy khỏi những tác động từ bên ngoài cũng như các thiết bị bên trong đảm bảo phân thân máy luôn an toàn.

Ngăn kéo đựng tiền:

Một số máy tính tiền casio có ngăn kéo đựng tiền đi kèm còn 1 số thì không. Tuy nhiên đây cũng là một bộ phận quan trọng của máy tính tiền casio